www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

21.01.2022

W obronie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Interpelacja posła Krzysztofa Gawkowskiego do MON

Informuję, iż do walki w obronie naszego Związku, a także innych stowarzyszeń żołnierskich, wystąpił poseł Ziemi Bydgoskiej Krzysztof Gawkowski poprzez wystosowanie interpelacji do Ministra Obrony Narodowej.

Poniżej treść interpelacji:

Interpelacja do Ministra ON

10.12.2021

XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy

W dniu 9 grudnia 2021 r. Przeprowadzono XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy.

W Zjeździe wzięli udział delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo wyborczych kół, członkowie ustępujących władz wojewódzkich i zaproszeni goście.

Zjazd rozpoczęło wysłuchanie Hymnu ZŻWP  – „To jeszcze nie tak dawno”. oraz wspomnienie tych, którzy „odeszli” w ubiegającej kadencji – Honorowych Prezesów ZW gen Zdzisława Ostrowskiego, płk Maksymiliana Buczka, Skarbnika ZW ppłk Jana Dudę, Sekretarza ZW mjr Marka Plita  oraz zasłużonych członków naszego Związku.

Otwierając  Zjazd  Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Józef Mól powitał  zebranych: gości – Wiceprezydenta Bydgoszczy p. Mirosława Kozłowicza, prezesów zaprzyjaźnionych organizacji Prezesa ZW ZKiBWP RP p. Jerzego Krzemińskiego; Prezesa ZO ZIW p. Eugeniusza Andrzejewskiego, Prezesa ZW SEiR Policyjnych p. Romana Skrzeszewskiego, delegatów na Zjazd i członków ustępujących władz  wojewódzkich.                                                                                  

Przekazał pozdrowienia od posła Jana Szopińskiego, który miał być obecny, ale wczorajsze ważne głosowania w Sejmie przełożono na 9 grudnia. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał życzenia  z prośbą o usprawiedliwienie ze względu na wyjazd służbowy poza terytorium Kraju.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano kol. Gerarda Przewoskiego oraz komisje Zjazdu. Sprawozdanie Zarządu za okres X kadencji przedstawił Prezes ZW kol. Józef Mól, sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol Tadeusz Mróz, a sprawozdania Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego kol. Andrzej Dargacz. W sprawozdaniu omówiono realizację Uchwał XI Zjazdu Krajowego, X Zjazdu Wojewódzkiego stwierdzając, że działalność Zarządu Była zgodna z w/w uchwałami oraz statutem Związku. W latach 2017-2019  wykonano w pełni plany roczne, a w 2020 i 2021 r. przedsięwzięcia możliwe do realizacji w stanie epidemii. Posiedzenia ZW i jego prezydium odbywały się cyklicznie, zgodnie ze Statutem, w stanie epidemii częściowo w trybie zdalnym. Podkreślono, iż Związek napotykał trudności wynikające z nieprzychylnego stosunku kierownictwa MON do naszego Związku, a w 2020 i 2021 r. wynikające ze stanu epidemii. W konkluzji Prezes podziękował wszystkim członkom organizacji za zaangażowanie i stwierdził:                                       

  W tym jakże ciężkim dla Związku i całego społeczeństwa okresie  zdaliśmy egzamin  z dojrzałości społecznej i empatii oraz dbałości o wartości najwyższe.  W sprawozdaniu WKR potwierdzono realizację zadań zgodnie z uchwałami organów Związku i statutem oraz skierowano do Zjazdu wniosek o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczący WSK stwierdził, iż w ubiegającej kadencji Wojewódzki Sąd Koleżeński nie był zmuszony do rozpatrzenie niewłaściwości w działaniu członków Związku, co świadczy dobrze o naszej dyscyplinie związkowej i wysokim morale.  

Występujący na Zjeździe Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy p. Mirosław Kozłowicz pogratulował organizacji wojewódzkiej Związku za sprawność działania, zapewnił o wsparciu Związku przez władze Bydgoszczy oraz życzył wytrwałości w realizacji zadań. W imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy udekorował kol. Gerarda Przewoskiego Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Gratulacje i życzenia zdrowia i pomyślności w kolejnej kadencji złożyli prezesi zaprzyjaźnionych stronnictw.

Prezes Związku płk Marek Bielec pozdrowił uczestników zjazdu pogratulował organizacji wojewódzkiej sprawności, ocenił, że nasza wojewódzka organizacja jest przodującą w Kraju i przekazał certyfikaty nadania tytułu „Honorowy Członek Związku” kol. Józefowi Mólowi i kol. Henrykowi Konarskiemu.

Podziękował władzom samorządowym za wsparcie dla Związku, prezesom zaprzyjaźnionych stronnictw za współdziałanie i wręczył im   „Medale XL-lecia ZŻWP”.

 

 

 

 

 

Najbardziej zasłużonym członkom Związku Prezes Związku wręczył odznaczenia Związkowe:

  1. „Krzyżem Komandorskim ZŻWP” udekorowano: kol. Edmunda Łącznego i kol. Stanisława Mandziuka 
  2. „Krzyżem Złotym z Gwiazdą ZŻWP” wyróżniono; kol. Jana Długoszewskiegi i kol. Grzegorza Sikorskiego
  3. „Złoty Krzyż ZŻWP” nadano: kol. Markowi Grzegorczykowi, kol. Ryszardowi Mruklikowi, kol. Januszowi Sosińskiemu i kol. Wojciechowi Wałęsie.
  4. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” nadano kol. Stanisławowi Terlikowskiemu.
  5. Medal XL-lecia ZŻWP wręczono pozostałym członkom władz wojewódzkich.                                                                                                   Niestety część laureatów nie mogła wziąć udziału w Zjeździe ze względu na stan zdrowia.                                                                                                             Po wyróżnieniach Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Leszek Łuksztet przedstawił protokół Komisji stwierdzający ważność obrad.                                                                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. W głosowaniu jednomyślnie udzielenie absolutorium.                                                                                                                                                                                                       Kolejnym etapem Zjazdu był wybór nowych władz wojewódzkich Przewodniczący Komisji Wyborcze kol Józef Chodenionek przedstawił kandydatów do władz. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Zebrani nie zgłosili zastrzeżeń do zaproponowanych kandydatów i Zjazd zatwierdził listy kandydatów.                                                                                                                                                             Wybrano Komisję Skrutacyjną i przeprowadzono głosowanie. Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. Julian Weideman stwierdzając: Prezesem Zarządu Wojewódzkiego wybrano kol. Józefa Móla 100% głosów ważnych, do Zarządu Wojewódzkiego wybrano 14 członków Związku, którzy uzyskali ponad 50%+1 głosów ważnych, do WKR i WSK wybrano po 3 osoby, które uzyskały 100% ważnych głosów, delegatami na XI Zjazd Wojewódzki zostali kol. Józef Mól, kol. Lech Murawski i kol. Gerard Przewoski wszyscy  ze 100% poparciem.                                                                                                                                                                             Przewodniczący obradom kol. Gerard Przewoski zarządził przerwę na odbycie 1-szych posiedzeń nowo wybranych władz w celu ukonstytuowania się.

O wynikach obrad poinformował Prezes ZW:

Zarząd Wojewódzki wybrał prezydium w składzie: wiceprezesi – kol. Edmund Łączny i kol. Gerard Przewoski, sekretarz kol. Ryszard Śmiśniewicz,  skarbnik kol. Stanisław Terlikowski, członkowie – kol. Lech Murawski i kol. Henryk Konarski. Wojewódzka Komisja Rewizyjna: przewodniczący kol. Mirosław Malicki, wiceprzewodniczący kol. Tadeusz Mróz, sekretarz kol. Grażyna Bednarz. Wojewódzki Sąd Koleżeński: przewodniczący kol. Andrzej Dragacz, wiceprzewodniczący kol. Janusz Sędłak, sekretarz kol. Leszek Żołądź.

Prezes Związku kol. Marek Bielec pogratulował wybranym i życzył wytrwałości w pracy związkowej.

Na zakończenie Zjazdu omówiono  działalność OPP w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP.      W podsumowaniu prezes stwierdził, iż nasza organizacja wojewódzka jest przodującą w naszym środowisku tak pod względem ilości darczyńców jak i kwoty wpłat na OPP naszego Związku. Członkom Związku, którzy dokonali wpłat 1% podatku należnego za 2020 r. prezes wręczył podziękowania i życzenia świąteczne i noworoczne. Darczyńcom z poza Związku życzenia zostaną wysłane pocztą. Najwięcej wpłat dokonali członkowie koła nr 17, nr 1 i nr 3. Prezes złożył podziękowania wszystkim za aktywność na tym polu.

Na zakończenie Zjazdu Prezes ZW  wszystkim członkom Związku i ich rodzinom złożył życzenia „Radosnych Świąt” oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.

10.11.2021

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 14 września 2021 roku w Kole nr.7 odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze , zebrani

e rozpoczęło się uroczystym wręczeniem odznaczenia związkowego zasłużonemu członkowi

 Koła. Medalem 40-lećia Związku  odznaczony  został kol.  Jan Sójkowski. Odznaczenie wręczył Prezes Koła  kol .Lech Murawski.

Obrady zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego otworzył Prezes Koła kol. Lech Murawski, który  przywitał zebranych oraz zaproponował skład Prezydium zebrania w składzie Lech Murawski, Andrzej Dargacz, Krzysztof Pęczkowski. Przewodniczącym zebrania wybrano kol. Lecha Murawskiego, który przedstawił porządek zebrania , jako sposób wyboru władz przyjęto głosowanie jawne i powołano Komisję mandatową w składzie  Maciej  Kawecki , Grzegorz Jędrzejewski.

 

W dalszej części zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ,Sprawozdania z działalności  Zarządu Koła ,Komisji rewizyjnej przedstawił  Prezes Koła Lech Murawski  i Przewodniczący  Komisji rewizyjnej Mieczysław Kamiński. Kolega Prezes na wstępie zapoznał  zebranych z Wytycznymi ZG I ZW dotyczących przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych i wyborów w kołach ZŻWP oraz w wielkim skrócie podsumował przygotowania oraz przebieg uroczystości 40-lecia Związku i Koła. Przedstawił żródła finansowania oraz kwoty wydane w związku z obchodami uwzględniając również „ niefinansowy wkład własny osobowy” członków Związku. Zarówno zebrani jak i głosy ZG i ZW                                                                                                                                              oraz prezesów innych kół  wskazują na bardzo pozytywną ocenę zarówno organizacji jak i przebiegu uroczystości. Przewodniczący   Komisji rewizyjnej po przedstawieniu Sprawozdania za okres kadencji 2016-2020 postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W  głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium

Następnie powołano  Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w składzie Grzegorz Kulon, Stanisław Kryszak, Józef Łukaszewski. Po powołaniu komisji  przystąpiono do dyskusji nad Sprawozdaniami oraz nad  problemami  organizacyjnymi w trudnym okresie pandemii

W dalszej części  zebrania w jawnym głosowaniu wybrano jednogłośnie  Prezesem Koła  Lecha Murawskiego. Wybrany Prezes zgłosił kandydatów do nowego zarządu , zgłoszono  Andrzeja Dargacza , Krzysztofa Pęczkowskiego,  Zbigniewa Nawrota oraz Grzegorza Romanowskiego. Kandydaci  zgłoszeni do zarządu zostali jednogłośnie wybrani.  Do Komisji rewizyjnej  zgłoszono Mieczysława Kamińskiego , Lesława Przybysza , Krzysztofa Szymkowiaka , którzy również jednogłośnie zostali wybrani do Komisji rewizyjnej.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd  ukonstytuował się następująco:

Lech Murawski             Prezes Zarządu

Andrzej Dargacz          I Wiceprezes  Zarządu

Zbigniwe Nawrot         II Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Pęczkowski        sekretarz Kola

Grzegorz Romanowski       skarbnik Koła

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Mieczysław Kamiński        Przewodniczący Komisji

Lesław Przybysz                 Wiceprzewodniczący  Komisji

Krzysztof Szymkowiak       Sekretarz Komisji

Zebrami w głosowaniu jawnym dokonali również wyboru delegatów na zjazd Wojewódzki którymi zostali Lech Murawski i Andrzej Dargacz.  Dokonano również wybory „Rzecznika Prasowego” do kontaktów z władzami związku, władzami administracyjnymi oraz prasą którym został Andrzej Dargacz.

Na zakończenie zebrania nowo wybrany Prezes Kola podziękował wszystkim za działalność mówiąc „ bez Waszej pracy i udziału w przedsięwzięciach Koło przestało by działać.” Na tym zebranie zakończono.

Andrzej Dargacz    Rzecznik Koła nr.7 w Inowroclawiu

Mieczysław Kamiński    Zdjęcia.

 

 

16.07.2021

XXXX-lecie ZŻWP w Kujawsko-Pomorskim

Obchody 40 – lecia  Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego 

                                                      w  Inowrocławiu.                                                  

 Uroczystość obchodów 40-lecia ZŻWP w kujawsko-pomorskim zorganizowało Koło Nr 7      w Inowrocławiu kierowane przez kol. Lecha Murawskiego. Uroczystość odbyła się w rocznicę powstania Koła nr. 7  ZŻWP  w Inowrocławiu.

Obchody rocznicowe poprzedziła wycieczka zorganizowana przez organizatorów dla członków Kujawsko –  Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego , Prezesów Kół oraz przedstawiciela ZG ZŻWP.

        Uczestnicy obchodów 40-lecia powstania ZŻWP  zwiedzili Park Solankowy o powierzchni

  1. 85 ha , który jest wizytówką Inowrocławia. Na terenie Solanek znajdują się obiekty uzdrowiskowe, tężnia solankowa, muszla koncertowa, Pijalnia Wód- Palmiarnia „Inowrocławianka”,Ogrody zapachów oraz tereny rekreacyjne. Ponadto zwiedzono Instytut Prymasa Józefa Glempa , gdzie zgromadzone zostały pamiątki i precjoza używane przez urodzonego w Inowrocławiu Prymasa oraz Wystawę Solnictwa nawiązującą do nieistniejącej już kopalni. Wystawa składa się z dziesięciu sal, przedstawiających różne aspekty inowrocławskiego solowarstwa na przełomie wieków. Podczas zwiedzania wystawy można wyobrazić sobie atmosferę  panującą w kopalni, a wszystko dzięki temu, że ściany zostały wyłożone solą kamienną.

 

 

Spotkanie jubileuszowe 40 – lecia ZŻWP w Kole nr.7 odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku w świetlicy OSP Jacewo. Historię Związku i Koła przypomniał zebranym prezes Koła nr.7  kol. Lech Murawski.

W dniu 12 lutego 1981 roku ukonstytuował się w Warszawie Krajowy Komitet Założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. W dniu 5 marca 1981 roku w Bydgoszczy ukonstytuował się Wojewódzki Komitet Założycielski w skład którego wchodzili przedstawiciele z Garnizonów w Bydgoszczy, Chojnic, Grupy, Świecia i Inowrocławia. Zjazd Wojewódzki odbył się 28 kwietnia 1981 roku. W dniu Zjazdu Związek Wojewódzki liczył 376 członków w 14 kołach. Numeracja naszego Koła oznacza, że w województwie powstało jako siódme. Koło w dniu oficjalnej daty powstania liczyło 29 członków.

 

  Na uroczyste spotkanie z okazji 40- lecia Koła nr.7 ZŻWP przybyli :

 

Poseł na Sejm RP Magdalena Łośko

Senator RP Krzysztof Brejza

Sekretarz Generalny ZŻWP Henryk Budzyński

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk Józef Mól wraz z członkami Zarządu i Prezesami Kół.

Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gerus

Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Figas

Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski

Zastępca Wójta Gminy Inowrocław Marek Karólewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.8 im.4 Kpal Paweł Błaszak

Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP płk Zbigniew Woznicki.

 

  Podczas spotkania  zasłużeni dla Koła członkowie i osoby wspierające zostali uhonorowani odznaczeniami a zaproszeni goście wręczyli gratulacje i życzenia Prezesowi Koła kol. Lechowi Murawskiemu. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe medale.

 

Krzyżem Złotym z Gwiazdą odznaczony został Krzysztof Pęczkowski.

Złoty Krzyż ZŻWP  otrzymali:

Paweł Błaszak, Stanisław Boczkowski, Jerzy Bojarski, Leopold Jaworski i Tadeusz Myga.

Brązowy Krzyż ZŻWP otrzymał Mieczysław Kamiński.

Złoty Medal 40 – lecia ZŻWP otrzymali : Magdalena Łośko, Krzysztof Brejza, Ryszard Brejza,Jan Czerniak, Andrzej Dargacz, Leopold Jaworski, Tadeusz Myga, Jan Sójkowski oraz Tadeusz Wróblewski.

Wyróżnienia wręczali Sekretarz Generalny ZŻWP płk Henryk Budzyński w asyście             płk Józefa Móla Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.

Ponadto podczas uroczystości uhonorowano Dyplomami  okolicznościowymi jubilatów obchodzących 90-rocznicę urodzin Leopolda Jaworskiego i Tadeusz Mygę.

 

Z okazji jubileuszu na ręce prezesa Koła Prezydent  Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza złożył życzenia i gratulacje dla wszystkich członków Związku.

 

   „Jubileusz 40- lecia Koła jest doskonałą okazją do przekazania wszystkim inowrocławskim żołnierzom słów mojego uznania za trudną służbę związaną z dużym ryzykiem, służbę wymagającą odwagi, wiedzy i doświadczenia, Na szczególną uwagę zasługuje pielęgnowanie   przez Związek postawy patriotycznej, dbałości o przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji Wojska Polskiego oraz wspieranie polityki obronnej kraju”.

Lech Murawski –    Prezes Koła nr.7

Andrzej Dargacz –  Rzecznik Kola nr.7

Mieczysław Kamiński – zdjęcia

19.01.2021

PROTEST organizacji żołnierskich i kombatanckich przeciwko zmianie nazwy „SKWER POW”

Informuję członków i sympatyków Związki oraz wszystkich żołnierzy służących w Pomorskim Okręgu Wojskowym, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisał w dniu 23 grudnia 2020 r. zarządzenie zastępcze o nadanie nazwy skwerowi.  § 1 w/w zarządzenia: Skwerowi o nazwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego położonemu w mieście Bydgoszcz nadaje się nazwę płk. Łukasza Cieplińskiego.

Wojewoda oparł zarządzenie na ustawie o zakazie propagowania komunizmu po zasięgnięciu opinii IPN.

Wczytując się w treść uzasadnienia rzucają się w oczy oczywiste nieprawdy wynikające z ideologicznego zacietrzewienia pracowników IPN. Odniosłem wrażenie, że służyłem nie w tej armii, o której pisze Wojewoda za IPN. Szczegóły w materiałach pod tekstem.

Po uzyskaniu informacji o wydaniu takowego zarządzenia skierowałem (pocztą elektroniczną) protest do Prezydenta Miasta Bydgoszczy z wnioskiem o wystąpienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z zażaleniem na w/w zarządzenie.

Ponieważ nazwę Skweru nadała Rada Miasta Bydgoszczy doszedłem do wniosku, iż protest nasz winien być skierowany również, a może przede wszystkim, do Przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy. Uznałem również, że nie jest to sprawa tylko naszego Związku, a całej społeczności żołnierskiej i kombatanckiej. Koledzy z innych związków  w pełni poparli to stanowisko.

W dniu 19 stycznia skierowałem do Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta Bydgoszczy protest naszych organizacji żołnierskich i kombatanckich. Z posiadanych przez mnie informacji wynika, że Prezydent Miasta na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 27 stycznia przedstawi wniosek o złożenie zażalenia na zarządzenie Wojewody.

Dziękuję kol. kol. Januszowi Lemanowiczowi, Kazimierzowi Małachowskiemu i Wojciechowi Zawadzkiemu za pomoc w redakcji Protestu.

Józef Mól

Zarządzenie wojewody

Protest w sprawie zmiany nazwy Skwer POW

 

 

19.01.2021

Rejestracja do szczepienia COVID-19

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Wobec znacznego zainteresowania szczepieniem na COVID-19 w Zarządzie Głównym opracowano informację wyjaśniającą sposoby rejestrowania się seniorów. Przypominam, że seniorzy 80+ rozpoczęli rejestrację od 15 stycznia, a seniorzy 70+ mogą się rejestrować od 22 stycznia. Rejestracja polega na zgłoszeniu się do szczepienia i skutkuje wyznaczeniem konkretnego terminu i miejsca szczepienia (zostanie to podane SMS-em i przypomniane na dobę przed wyznaczonym terminem).

Pozostali chętni mogą zgłaszać się do szczepienia, ale zostaną zapisani tylko jako chętni do szczepienia, bez zaplanowanego terminu.

Sposoby rejestracji wyjaśnia załączona  informacja.

I N F O R M A C J A

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Józef Mól

05.10.2020

Święto Wojska Polskiego w Kole nr 9 ZŻWP

Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej Muzeum Ziemi Mogileńskiej wspólnie z Kołem Nr 9 ZŻWP                w Bydgoszczy zorganizowało wystawę czasową w siedzibie Muzeum w Chabsku „Pamiątki byłych żołnierzy Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Na wystawie zaprezentowano osobiste pamiątki: ordery, medale i inne odznaczenia oraz dyplomy i mundury byłych żołnierzy. Prezentowany był także Sztandar Koła Nr 9 ZŻWP. Czynna była też wystawa plenerowa   Łączność wojska Polskiego w latach 60-tych i 70-tych XX wieku„.

W trakcie trwania spotkania działała radiostacja krótkofalowa, którą obsługiwał Witold Błasiak. Nawiązano łączność z wieloma miejscami w Polsce i za granicą.

Odwiedzający Muzeum mogli spróbować swoich sił na strzelnicy przygotowanej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „GWARD”.

 

Uroczystość uświetnił koncert Mogileńskiej Orkiestry Dętej działającej przy Mogileńskim Domu Kultury.

22.08.2020

JUBILEUSZ płk Ryszarda SAJDAKA

     Jubileusz  Płk inż. Ryszarda  SAJDAKA

    Nasz kolega i przyjaciel pan  płk inż. Ryszard Sajdak , obchodził piękny jubileusz 90-lecia urodzin. Całe swoje życie poświęcił  służbie  w  Wojsku Polskim.

            Czas pandemii całkowicie pozbawił nas  koleżeńskich spotkań, wspólnego, świętowania naszych własnych i nie tylko okazji, tak miłych dla żołnierskich serc, wspomnień lat żołnierskiej wspólnoty. Jubileusz 90-lecia   jest ważną okazją do spotkania z rodzina, przyjaciółmi i kolegami. Tak wiec zapadła męska decyzja – Jubilat w dniu 8 sierpnia do restauracji ” Pod Dębem” w Bydgoszczy zaprosił liczne grono najbliższej rodziny, przyjaciół i kolegów na wspólne świętowanie  Jego jubileuszowej rocznicy 90-lecia urodzin.Płk Ryszard Sajdak urodził się w Bydgoszczy, jest absolwentem I Liceum i Gimnazjum Męskiego – 1950 r. Służbę  wojskowa rozpoczął w 1950 roku, powołany do  Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy Łączności a następnie do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1952 roku awansowany na pierwszy stopień oficerski. W podczas swojej zawodowej służby wojskowej w latach 1952-1957 ukończył studia na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł inżyniera na wydziale Budowy Maszyn. W okresie swojej zawodowej służby wojskowej doskonali swą wiedzę i doświadczenie w zakresie Obrony Powietrznej Kraju m. inn. w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, Akademii Obrony Powietrznej w Twerze, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Za swoją wzorowa pracę służbową, aktywną działalność społeczną, był wielokrotnie wyróżniany, awansowany na kolejne stopnie wojskowe. Odznaczony wysokimi odznaczeniami resortowymi i państwowymi w tym: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi włącznie.   W latach 1970-1974 pełni obowiązki dowódcy 13 Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie a od 1974 do 1984 jest dowódcą 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy.        Po przejsciu do rezerwy jeszcze przez dlugie lata pracuje jako rzeczoznawca aparatury elektronicznej, budowy maszyn i aparatury kontrolno-pomiarowej w firmie  Intercargo-Inspection w Warszawie.W latach 1962-1970 członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, a od 2002 roku członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Jest bydgoszczaninem z ” dziada pradziada” – rodzina rodziców i dziadków jest pochowana na bydgoskich cmentarzach. W 1981 r powstaje ZBŻiORWP – organizatorzy uzyskują wsparcie i pomoc ze strony dowódcy 2 BRt. W 1984r wstepuje do Koła nr 10 ZBŻiORWP przy 2 BRt i pełni funkcję prezesa przez kolejne dwie kadencje. Obecnie jest  członkiem koła nr 1 ZŻWP przy 2 KOP w Bydgoszczy. Czlonek ZW ZBŻiORWP, wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zarządu Wojewódzkiego ZBŻiORWP w Bydgoszczy, odznaczony, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi dla ŻWP.  

Jubileusz Sajdak

   Tekst i zdjęcia:    Krzysztof  Łapiński                                           

 

01.07.2020

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

W dniu 25 czerwca 2020 r. na terenie „mariny” 16 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej przy ul. Nakielskiej odbyliśmy posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Gościny udzielił nam Harcmistrz Henryk Konarski,  jednocześnie Prezes Koła Nr 9 w Bydgoszczy ZŻWP.  Na zaproszenie Prezydium w posiedzeniu wzięli udział Honorowi Członkowie ZŻWP kol. płk Jan Czerniak i kol. płk Jan Długoszewski.

Otwierając posiedzenie prezes ZW kol. Józef Mól powitał przybyłych i złożył życzenia solenizantom – Janom, Zenonowi oraz Jubilatom.

Posiedzenie Zarządu było planowane w marcu lecz ze względu na zagrożenie epidemiczne nie mogło dojść do skutku. Ponieważ, jak twierdzi Minister Zdrowia, stan zagrożenia obniżył się, a restrykcje dotyczące zgromadzeń zostały obniżone, zdecydowaliśmy się na zwołanie posiedzenia w dobrych warunkach zapewniających, naszym zdaniem, bezpieczeństwo uczestników.  Celem posiedzenia było przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego za 2019 r. oraz skorygowanie planów na 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym. Wstępnie sprawozdanie Zarządu za 2019 r. zostało przedstawione w grudniu na świątecznym posiedzeniu, ale nie dysponowaliśmy wtedy jeszcze zestawieniem statystycznym oraz pełnym rozliczeniem finansowym. Otrzymane z kół sprawozdania za 2019 r. potwierdziły znaczny spadek liczby członków naszej organizacji. W ciągu 2019 r. ubyło nas 30 i niestety są to głównie ubycia ostateczne. Inną smutną konstatacją jest starzenie się naszego środowiska. Lat przybywa, a napływ nowych, młodych członków jest znikomy. Środkami finansowymi gospodarzyliśmy oszczędnie, co pozwoliło nam uzyskać niewielką nadwyżkę przychodów nad kosztami.  Zarząd podjął uchwały o zatwierdzeniu  sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2019 r. Po przeanalizowaniu sytuacji podjęliśmy decyzje o nie przeprowadzaniu w 2020 r. Zawodów Strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa K-PZW ZŻWP. Zaplanowane XI Harcerskie Manewry Obronne „BRDA 2020” oraz Konkurs dla młodzieży Szkoły Nr 8 w Inowrocławiu będą przeprowadzone jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie zdecydowanej poprawie, a angażowane środowiska (szkoły, hufce) wyrażą zgodę na ich przeprowadzenie. Planowane posiedzenie jesienne (wrzesień lub październik) zamierzamy przeprowadzić jako wyjazdowe, na wolnym powietrzu, co pozwoli zapewnić warunki bezpieczeństwa jego uczestnikom i stworzy możliwości urozmaicenia przedsięwzięcia.

Mając na uwadze zbliżający się okres kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach Związku, przedyskutowano i przyjęto Uchwałę nr 3/VI/2020 w sprawie akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach organizacji wojewódzkiej, załącznikiem do której jest „Instrukcja Wyborcza Kujawsko-Pomorskiego zarządu Wojewódzkiego ZŻWP….”

Uchwała ZW nr 3-VI-2020 – zebrania spr.-wyb.

Instrukcja wyborcza

Liczba delegatów

Na zakończenie obrad prezes K-PZW zaapelował do wszystkich o udział w wyborach Prezydenta RP.

Dziękujemy kol. Henrykowi Konarskiemu za użyczenie lokalu, a Jemu oraz kol. Grażynie Bednarz za przygotowanie miejsca obrad                   i poczęstunek.

Prezydium K-PZW ZŻWP