www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

13.09.2022

NOWY STATUT ZŻWP

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP uprzejmie informuje, że w dniu 7 września 2022 r. do Biura Związku wpłynęło postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,  zgodnie ze złożonymi przez nas wnioskami.
Oznacza to, że  Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uwzględniający zmiany dokonane na XII Krajowym Zjeździe Delegatów wszedł w życie.
w załączeniu Statut po dokonanych zmianach – tekst jednolity.
W celu ułatwienia zrozumienia dokonanych przez Zjazd zmian poniżej Uchwała XII Krajowego Zjazdu Delegatów ujmująca dokonane zmiany.
Józef Mól
 

12.07.2022

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP

W dniach 21-22 czerwca 2022 r. obradował XII Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku. W obradach udział wzięło 56 delegatów wybranych na zjazdach wojewódzkich/rejonowych oraz członkowie władz naczelnych i prezesi zarządów wojewódzkich/rejonowych nie będący delegatami. Naszą Kujawsko-Pomorską Organizację Wojewódzką reprezentowali kol. kol. Józef Mól, Gerald Przewoski i Lech Murawski. Zjazd odbywał się w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, dzięki uprzejmości władz Uczelni i przy wsparciu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po rozpoczęciu Zjazdu i powitaniu uczestników przez Prezesa Związku kol. Marka Bielca wybrano prezydium Zjazdu, przewodniczącego obrad i komisje zjazdowe. Prowadzącym obrady został kol Mól, a w skład Komisji Wyborczej został wybrany kol. Gerard Przewoski.  Po sprawozdaniach ZG, GKR, GSK i dyskusji potwierdzającej dobre działanie Zarządu Głównego w realizacji Programu przyjętego przez XI KZD, pomimo trudnej sytuacji wynikającej głównie ze stanu pandemii, Zjazd przyjął uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu ZG. W kolejnej części Zjazdu wybrano władze naczelne Związku na następną kadencję. Prezesem Związku został wybrany ponownie kol. marek Bielec. Wybrano 33-osobowy ZG, 7-osobową GKR i 8-osobowy GSK. W skład ZG i jego prezydium został wybrany kol. Józef Mól, wiceprzewodniczącym GSK został wybrany kol. Gerard Przewoski i członkiem GKR wybrano kol. Lecha Murawskiego. Absorbującym przedsięwzięciem było uchwalenie poprawek do Statutu Związku. Zmiany Statutu były przedmiotem analizy Komisji Statutowej ZG już od XI Zjazdu. Wielokrotnie konsultowano treśćł zmiany wywo zmian na różnych forach związkowych. Pomimo tego zmiany wywołały ożywioną dyskusję i w efekcie zostały przyjęte z niewielkimi poprawkami w stosunku do zaproponowanego projektu. W drugim dniu obrad przedyskutowano i przyjęto Uchwałę Programową XII Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Apel Zjazdu. Na zakończenie Prezes Związku podziękował przedstawicielom władz Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicielom innym władz i organizacji za wsparcie Zjazdu oraz wyróżniono zasłużonych członków Związku. Prezes podziękował za zaufanie, jakim Go i innych członków władz naczelnych obdarzono, podziękował za czynny udział w Zjeździe i życzył satysfakcji z pracy społecznej w Związku.

Poniżej materiały ze Zjazdu oraz załączniki do Uchwały nr 20/X/2014 w sprawie znaków, pieśni   oraz oficjalnego ubioru Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (wiele kół nie zna tych ustaleń).

UCHWAŁA PROGRAMOWA

Apel XII Zjazdu

Załączniki do uchwały 20/IX/2014

28.05.2022

ZAWODY STRZELECKIE 2022

W dniu 26 maja 2022 r. na Ośrodku Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (dawny poligon WRiA Toruń) 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej przeprowadziła szkolenie strzeleckie żołnierzy Brygady oraz żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku. W szkoleniu wzięli udział żołnierze Dowództwa Brygady z Bydgoszczy, 81 batalionu lekkiej piechoty z Torunia, 82 blp z Inowrocławia, 83 blp z Grudziądza, żołnierze OT i rezerwy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku z Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Świecia i Grudziądza. W ramach szkolenia Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP przeprowadził zawody o Puchar Marszała Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Strzelanie zorganizował i przeprowadził 81 blp z Torunia dowodzony przez ppłk Macieja Hulisza. Otwarcia dokonał zastępca dowódcy 8. K-P BOT ppłk Marcin Piwowarczyk witając uczestników. Prezes K-PZW ZŻWP płk w st. spocz. Józef Mól przedstawił uczestników, omówił cel zawodów i uwarunkowania, zwracając uwagę na fakt, że żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku po raz pierwszy będą strzelać z broni będącej na wyposażeniu wojsk obrony terytorialnej – karabinka GROT i pistoletu VIS, będą więc mieli możność ocenić ich walory bojowe. Sędzia główny zawodów st. chor. szt. w st. spocz. Tadeusz Mróz, sędzia klasy państwowej, przypomniał Regulamin zawodów i sposób oceny wyników. Kierownik strzelania por. Wojciech Szymelphenig omówił warunki bezpieczeństwa na strzelnicy.

Po rozpoczęciu zawodów przeprowadzono szkolenie z budowy i obsługi karabinka GROT  oaz pistoletu VIS.

 

Strzelanie rozpoczęto z karabinka GROT na odległość 100 m do tarczy nr 22 a, a następnie z pistoletu vis na 25 m do tarczy jw.

 

 

 

 

 

Wyniki strzelania, sprawdzone i podpisane przez komisję sędziowską ewidencjonowano elektronicznie, co pozwalało na bieżąco analizować wyniki i dokonać podsumowania rezultatów. Realizowali to p. Kamila Sztangierka i kol. Kazimierz Walczak.

Wyniki strzelania ogłosił Sędzia Główny zawodów:

W strzelaniu z karabinka GROT  pierwsze miejsce drużynowo i Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdobyła drużyna 83 blp Grudziądz, drugie miejsce drużyna 82 blp Inowrocław i trzecie miejsce drużyna 81 blp Toruń. W imieniu Marszałka puchar i nagrody wręczył p. Tomasz Grendzicki.

 

 

 

 

 

Indywidualnie z karabinka GROT pierwsze miejsce zajął plut. Mariusz Kiełbratowski – 45 pkt, drugie miejsce ppłk Ryszard Wróblewski – 44 pkt, trzecie miejsce st. szer. Mateusz Marczak – 43 pkt.

W grupie żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku pierwsze miejsce zajęła drużyna Koła nr 12 z Bydgoszczy ZŻWP.

W ocenie organizatora zawodów wyniki świadczą o bardzo dobrym wyszkoleniu żołnierzy obrony terytorialnej oraz wysokich walorach karabinka GROT. Słabsze wyniki osiągnięte przez żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku wynikają z faktu, iż strzelali z tej broni po raz pierwszy, co przy zmianie przyrządów celowniczych miało wpływ na wyniki.

W strzelaniu z pistoletu VIS pierwsze miejsce drużynowo i Puchar Prezesa K-PZW ZŻWP zajęła drużyna Koła nr 1 w Toruniu ZŻWP – 139 pkt, drugie miejsce drużyna 82 blp Inowrocław – 136 pkt, trzecie miejsce drużyna Koła nr 9 z Bydgoszczy ZŻWP.

 

 

 

 

Indywidualnie w strzelaniu z pistoletu VIS 1-sze miejsce zdobył kpr. Jakub Dębowski z 82 blp – 49 pkt., 2-gie miejsce ppłk Ryszard Wróblewski z 82 blp – 48 pkt., 3-cie miejsce p. Tomasz Grendzicki z Urzędu Marszałkowskiego – 48 pkt.

Po wręczeniu pucharów, medali i nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa i Zarząd Wojewódzki ZŻWP zawody zakończono gratulując zwycięzcom, wszystkim uczestnikom życząc spotkania za rok i pozując do wspólnego zdjęcia.

Kończąc spotkanie Prezes K-PZW płk Józef Mól podziękował organizatorom: 8 K-PBOT, 81 blp z Torunia, kierownikowi strzelań i sędziom zawodów  oraz poinformował, iż startując poza konkursem, jako organizator zawodów,  w strzelaniu z pistoletu osiągnął życiowy rekord 49 pkt, co, biorąc pod uwagę wyniki innych strzelców, świadczy o bardzo dobrej celności pistoletu VIS.

Do zobaczenia w 2023 r.

 

 

 

24.05.2022

Spotkanie członków Koła Nr 13 z sympatykami

W dniu 18 maja 2022 roku miało miejsce spotkanie członków Koła nr 13 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy z sympatykami.  Prezes Tadeusz Skalski przedstawił historię tego koła. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pięknie prowadzoną kroniką. Spotkanie odbyło się w miłej, przyjacielskiej atmosferze.

27.04.2022

Spotkanie Koła nr 7 w Inowrocławiu z przedstawicielami Policji Państwowej

W dniu 25 kwietnia 2022 roku zarząd koła nr.7 zorganizował dla członków i sympatyków spotkanie i przedstawicielkami policji  w Inowrocławiu.

Celem spotkania było uświadomienie osobom starszym , jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec  się przed oszustwem i kradzieżą.

Na podstawie przykładów podanych przez funkcjonariuszki , zebrani dowiedzieli się jak nie stać się ofiarą oszustów działających różnymi metodami.

Przedstawicielki policji przekazały zebranym niezbędną wiedzę , mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych oraz uświadomienie , jak nie stać się ofiarą przestępstw m.in. metodą „ na wnuczka ,policjanta CBS „ czy  na administratora .Zwróciły  uwagę na to ,że podawanie się za krewnych , funkcjonariuszy Policji czy pracowników różnych instytucji oraz firm usługowych to najczęściej stosowana metoda przez oszustów , których ofiarami padają z reguły osoby starsze lub samotnie mieszkające.

Funkcjonariuszki zwróciły również uwagę na bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym.

Na zakończenie spotkania funkcjonariuszki odpowiadały na pytania uczestników związane z tematyką spotkania jak również innymi problemami , jakie nurtują ludzi starszych a mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo.

Podczas spotkania Prezes koła Lech Murawski wręczył Dyplom i złożył życzenia  z okazji 90 – rocznicy urodzin kol. Stanisławowi Boczkowskiemu oraz legitymację dla nowego członka związku kol. Franciszkowi Redykowi.

Andrzej Dargacz

Mieczysław Kamiński – zdjęcia

 

18.02.2022

Odpowiedź na interpelację posła Krzysztofa Gawkowskiego

W dniu 25 stycznia 2022 r. odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Gawkowskiego skierowaną do Ministra ON udzielił sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz.

Odpowiedź nie odnosi się do zarzutów postawionych w interpelacji, jest kłamliwa i w moim odczuciu „została odfajkowana”. Podkreślenia wymaga zawarte w odpowiedzi stwierdzenie: Przedmiotowa umowa(dotyczy umowy ze ZŻWP – uwaga moja) została rozwiązana w 2016 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, w którego ocenie działalność stowarzyszenia w niewystarczający sposób realizowała cele zawartego porozumienia”.

W decyzji o rozwiązaniu umowy podjętą w 2016 r. nie ma takowego zarzutu. Zarzut dotyczył głównie rzekomego faktu złamania zasady apartyjności przez Związek i miał cel represyjny w stosunku do członków Związku, o czym świadczy natychmiastowe w trybie alarmowym (przekazane przez służby operacyjne Sił Zbrojnych) polecenie usunięcia nas z obiektów wojskowych i zakaz jakichkolwiek kontaktów za Związkiem.

Pan Skurkiewicz, albo nie wie o czym pisze, albo celowo wprowadza w błąd składającego interpelację Posła, potwierdzając tym samym kontynuację polityki Antoniego Macierewicza w stosunku do naszego środowiska żołnierskiego.

Józef Mól

Poniżej pełna treść odpowiedzi

Odpowiedź na interpelację

 

21.01.2022

W obronie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Interpelacja posła Krzysztofa Gawkowskiego do MON

Informuję, iż do walki w obronie naszego Związku, a także innych stowarzyszeń żołnierskich, wystąpił poseł Ziemi Bydgoskiej Krzysztof Gawkowski poprzez wystosowanie interpelacji do Ministra Obrony Narodowej.

Poniżej treść interpelacji:

Interpelacja do Ministra ON

10.12.2021

XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy

W dniu 9 grudnia 2021 r. Przeprowadzono XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy.

W Zjeździe wzięli udział delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo wyborczych kół, członkowie ustępujących władz wojewódzkich i zaproszeni goście.

Zjazd rozpoczęło wysłuchanie Hymnu ZŻWP  – „To jeszcze nie tak dawno”. oraz wspomnienie tych, którzy „odeszli” w ubiegającej kadencji – Honorowych Prezesów ZW gen Zdzisława Ostrowskiego, płk Maksymiliana Buczka, Skarbnika ZW ppłk Jana Dudę, Sekretarza ZW mjr Marka Plita  oraz zasłużonych członków naszego Związku.

Otwierając  Zjazd  Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Józef Mól powitał  zebranych: gości – Wiceprezydenta Bydgoszczy p. Mirosława Kozłowicza, prezesów zaprzyjaźnionych organizacji Prezesa ZW ZKiBWP RP p. Jerzego Krzemińskiego; Prezesa ZO ZIW p. Eugeniusza Andrzejewskiego, Prezesa ZW SEiR Policyjnych p. Romana Skrzeszewskiego, delegatów na Zjazd i członków ustępujących władz  wojewódzkich.                                                                                  

Przekazał pozdrowienia od posła Jana Szopińskiego, który miał być obecny, ale wczorajsze ważne głosowania w Sejmie przełożono na 9 grudnia. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał życzenia  z prośbą o usprawiedliwienie ze względu na wyjazd służbowy poza terytorium Kraju.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano kol. Gerarda Przewoskiego oraz komisje Zjazdu. Sprawozdanie Zarządu za okres X kadencji przedstawił Prezes ZW kol. Józef Mól, sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol Tadeusz Mróz, a sprawozdania Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego kol. Andrzej Dargacz. W sprawozdaniu omówiono realizację Uchwał XI Zjazdu Krajowego, X Zjazdu Wojewódzkiego stwierdzając, że działalność Zarządu Była zgodna z w/w uchwałami oraz statutem Związku. W latach 2017-2019  wykonano w pełni plany roczne, a w 2020 i 2021 r. przedsięwzięcia możliwe do realizacji w stanie epidemii. Posiedzenia ZW i jego prezydium odbywały się cyklicznie, zgodnie ze Statutem, w stanie epidemii częściowo w trybie zdalnym. Podkreślono, iż Związek napotykał trudności wynikające z nieprzychylnego stosunku kierownictwa MON do naszego Związku, a w 2020 i 2021 r. wynikające ze stanu epidemii. W konkluzji Prezes podziękował wszystkim członkom organizacji za zaangażowanie i stwierdził:                                       

  W tym jakże ciężkim dla Związku i całego społeczeństwa okresie  zdaliśmy egzamin  z dojrzałości społecznej i empatii oraz dbałości o wartości najwyższe.  W sprawozdaniu WKR potwierdzono realizację zadań zgodnie z uchwałami organów Związku i statutem oraz skierowano do Zjazdu wniosek o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczący WSK stwierdził, iż w ubiegającej kadencji Wojewódzki Sąd Koleżeński nie był zmuszony do rozpatrzenie niewłaściwości w działaniu członków Związku, co świadczy dobrze o naszej dyscyplinie związkowej i wysokim morale.  

Występujący na Zjeździe Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy p. Mirosław Kozłowicz pogratulował organizacji wojewódzkiej Związku za sprawność działania, zapewnił o wsparciu Związku przez władze Bydgoszczy oraz życzył wytrwałości w realizacji zadań. W imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy udekorował kol. Gerarda Przewoskiego Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Gratulacje i życzenia zdrowia i pomyślności w kolejnej kadencji złożyli prezesi zaprzyjaźnionych stronnictw.

Prezes Związku płk Marek Bielec pozdrowił uczestników zjazdu pogratulował organizacji wojewódzkiej sprawności, ocenił, że nasza wojewódzka organizacja jest przodującą w Kraju i przekazał certyfikaty nadania tytułu „Honorowy Członek Związku” kol. Józefowi Mólowi i kol. Henrykowi Konarskiemu.

Podziękował władzom samorządowym za wsparcie dla Związku, prezesom zaprzyjaźnionych stronnictw za współdziałanie i wręczył im   „Medale XL-lecia ZŻWP”.

 

 

 

 

 

Najbardziej zasłużonym członkom Związku Prezes Związku wręczył odznaczenia Związkowe:

  1. „Krzyżem Komandorskim ZŻWP” udekorowano: kol. Edmunda Łącznego i kol. Stanisława Mandziuka 
  2. „Krzyżem Złotym z Gwiazdą ZŻWP” wyróżniono; kol. Jana Długoszewskiegi i kol. Grzegorza Sikorskiego
  3. „Złoty Krzyż ZŻWP” nadano: kol. Markowi Grzegorczykowi, kol. Ryszardowi Mruklikowi, kol. Januszowi Sosińskiemu i kol. Wojciechowi Wałęsie.
  4. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” nadano kol. Stanisławowi Terlikowskiemu.
  5. Medal XL-lecia ZŻWP wręczono pozostałym członkom władz wojewódzkich.                                                                                                   Niestety część laureatów nie mogła wziąć udziału w Zjeździe ze względu na stan zdrowia.                                                                                                             Po wyróżnieniach Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Leszek Łuksztet przedstawił protokół Komisji stwierdzający ważność obrad.                                                                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. W głosowaniu jednomyślnie udzielenie absolutorium.                                                                                                                                                                                                       Kolejnym etapem Zjazdu był wybór nowych władz wojewódzkich Przewodniczący Komisji Wyborcze kol Józef Chodenionek przedstawił kandydatów do władz. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Zebrani nie zgłosili zastrzeżeń do zaproponowanych kandydatów i Zjazd zatwierdził listy kandydatów.                                                                                                                                                             Wybrano Komisję Skrutacyjną i przeprowadzono głosowanie. Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. Julian Weideman stwierdzając: Prezesem Zarządu Wojewódzkiego wybrano kol. Józefa Móla 100% głosów ważnych, do Zarządu Wojewódzkiego wybrano 14 członków Związku, którzy uzyskali ponad 50%+1 głosów ważnych, do WKR i WSK wybrano po 3 osoby, które uzyskały 100% ważnych głosów, delegatami na XI Zjazd Wojewódzki zostali kol. Józef Mól, kol. Lech Murawski i kol. Gerard Przewoski wszyscy  ze 100% poparciem.                                                                                                                                                                             Przewodniczący obradom kol. Gerard Przewoski zarządził przerwę na odbycie 1-szych posiedzeń nowo wybranych władz w celu ukonstytuowania się.

O wynikach obrad poinformował Prezes ZW:

Zarząd Wojewódzki wybrał prezydium w składzie: wiceprezesi – kol. Edmund Łączny i kol. Gerard Przewoski, sekretarz kol. Ryszard Śmiśniewicz,  skarbnik kol. Stanisław Terlikowski, członkowie – kol. Lech Murawski i kol. Henryk Konarski. Wojewódzka Komisja Rewizyjna: przewodniczący kol. Mirosław Malicki, wiceprzewodniczący kol. Tadeusz Mróz, sekretarz kol. Grażyna Bednarz. Wojewódzki Sąd Koleżeński: przewodniczący kol. Andrzej Dragacz, wiceprzewodniczący kol. Janusz Sędłak, sekretarz kol. Leszek Żołądź.

Prezes Związku kol. Marek Bielec pogratulował wybranym i życzył wytrwałości w pracy związkowej.

Na zakończenie Zjazdu omówiono  działalność OPP w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP.      W podsumowaniu prezes stwierdził, iż nasza organizacja wojewódzka jest przodującą w naszym środowisku tak pod względem ilości darczyńców jak i kwoty wpłat na OPP naszego Związku. Członkom Związku, którzy dokonali wpłat 1% podatku należnego za 2020 r. prezes wręczył podziękowania i życzenia świąteczne i noworoczne. Darczyńcom z poza Związku życzenia zostaną wysłane pocztą. Najwięcej wpłat dokonali członkowie koła nr 17, nr 1 i nr 3. Prezes złożył podziękowania wszystkim za aktywność na tym polu.

Na zakończenie Zjazdu Prezes ZW  wszystkim członkom Związku i ich rodzinom złożył życzenia „Radosnych Świąt” oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.

10.11.2021

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 14 września 2021 roku w Kole nr.7 odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze , zebrani

e rozpoczęło się uroczystym wręczeniem odznaczenia związkowego zasłużonemu członkowi

 Koła. Medalem 40-lećia Związku  odznaczony  został kol.  Jan Sójkowski. Odznaczenie wręczył Prezes Koła  kol .Lech Murawski.

Obrady zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego otworzył Prezes Koła kol. Lech Murawski, który  przywitał zebranych oraz zaproponował skład Prezydium zebrania w składzie Lech Murawski, Andrzej Dargacz, Krzysztof Pęczkowski. Przewodniczącym zebrania wybrano kol. Lecha Murawskiego, który przedstawił porządek zebrania , jako sposób wyboru władz przyjęto głosowanie jawne i powołano Komisję mandatową w składzie  Maciej  Kawecki , Grzegorz Jędrzejewski.

 

W dalszej części zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ,Sprawozdania z działalności  Zarządu Koła ,Komisji rewizyjnej przedstawił  Prezes Koła Lech Murawski  i Przewodniczący  Komisji rewizyjnej Mieczysław Kamiński. Kolega Prezes na wstępie zapoznał  zebranych z Wytycznymi ZG I ZW dotyczących przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych i wyborów w kołach ZŻWP oraz w wielkim skrócie podsumował przygotowania oraz przebieg uroczystości 40-lecia Związku i Koła. Przedstawił żródła finansowania oraz kwoty wydane w związku z obchodami uwzględniając również „ niefinansowy wkład własny osobowy” członków Związku. Zarówno zebrani jak i głosy ZG i ZW                                                                                                                                              oraz prezesów innych kół  wskazują na bardzo pozytywną ocenę zarówno organizacji jak i przebiegu uroczystości. Przewodniczący   Komisji rewizyjnej po przedstawieniu Sprawozdania za okres kadencji 2016-2020 postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W  głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium

Następnie powołano  Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w składzie Grzegorz Kulon, Stanisław Kryszak, Józef Łukaszewski. Po powołaniu komisji  przystąpiono do dyskusji nad Sprawozdaniami oraz nad  problemami  organizacyjnymi w trudnym okresie pandemii

W dalszej części  zebrania w jawnym głosowaniu wybrano jednogłośnie  Prezesem Koła  Lecha Murawskiego. Wybrany Prezes zgłosił kandydatów do nowego zarządu , zgłoszono  Andrzeja Dargacza , Krzysztofa Pęczkowskiego,  Zbigniewa Nawrota oraz Grzegorza Romanowskiego. Kandydaci  zgłoszeni do zarządu zostali jednogłośnie wybrani.  Do Komisji rewizyjnej  zgłoszono Mieczysława Kamińskiego , Lesława Przybysza , Krzysztofa Szymkowiaka , którzy również jednogłośnie zostali wybrani do Komisji rewizyjnej.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd  ukonstytuował się następująco:

Lech Murawski             Prezes Zarządu

Andrzej Dargacz          I Wiceprezes  Zarządu

Zbigniwe Nawrot         II Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Pęczkowski        sekretarz Kola

Grzegorz Romanowski       skarbnik Koła

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Mieczysław Kamiński        Przewodniczący Komisji

Lesław Przybysz                 Wiceprzewodniczący  Komisji

Krzysztof Szymkowiak       Sekretarz Komisji

Zebrami w głosowaniu jawnym dokonali również wyboru delegatów na zjazd Wojewódzki którymi zostali Lech Murawski i Andrzej Dargacz.  Dokonano również wybory „Rzecznika Prasowego” do kontaktów z władzami związku, władzami administracyjnymi oraz prasą którym został Andrzej Dargacz.

Na zakończenie zebrania nowo wybrany Prezes Kola podziękował wszystkim za działalność mówiąc „ bez Waszej pracy i udziału w przedsięwzięciach Koło przestało by działać.” Na tym zebranie zakończono.

Andrzej Dargacz    Rzecznik Koła nr.7 w Inowroclawiu

Mieczysław Kamiński    Zdjęcia.

 

 

16.07.2021

XXXX-lecie ZŻWP w Kujawsko-Pomorskim

Obchody 40 – lecia  Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego 

                                                      w  Inowrocławiu.                                                  

 Uroczystość obchodów 40-lecia ZŻWP w kujawsko-pomorskim zorganizowało Koło Nr 7      w Inowrocławiu kierowane przez kol. Lecha Murawskiego. Uroczystość odbyła się w rocznicę powstania Koła nr. 7  ZŻWP  w Inowrocławiu.

Obchody rocznicowe poprzedziła wycieczka zorganizowana przez organizatorów dla członków Kujawsko –  Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego , Prezesów Kół oraz przedstawiciela ZG ZŻWP.

        Uczestnicy obchodów 40-lecia powstania ZŻWP  zwiedzili Park Solankowy o powierzchni

  1. 85 ha , który jest wizytówką Inowrocławia. Na terenie Solanek znajdują się obiekty uzdrowiskowe, tężnia solankowa, muszla koncertowa, Pijalnia Wód- Palmiarnia „Inowrocławianka”,Ogrody zapachów oraz tereny rekreacyjne. Ponadto zwiedzono Instytut Prymasa Józefa Glempa , gdzie zgromadzone zostały pamiątki i precjoza używane przez urodzonego w Inowrocławiu Prymasa oraz Wystawę Solnictwa nawiązującą do nieistniejącej już kopalni. Wystawa składa się z dziesięciu sal, przedstawiających różne aspekty inowrocławskiego solowarstwa na przełomie wieków. Podczas zwiedzania wystawy można wyobrazić sobie atmosferę  panującą w kopalni, a wszystko dzięki temu, że ściany zostały wyłożone solą kamienną.

 

 

Spotkanie jubileuszowe 40 – lecia ZŻWP w Kole nr.7 odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku w świetlicy OSP Jacewo. Historię Związku i Koła przypomniał zebranym prezes Koła nr.7  kol. Lech Murawski.

W dniu 12 lutego 1981 roku ukonstytuował się w Warszawie Krajowy Komitet Założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. W dniu 5 marca 1981 roku w Bydgoszczy ukonstytuował się Wojewódzki Komitet Założycielski w skład którego wchodzili przedstawiciele z Garnizonów w Bydgoszczy, Chojnic, Grupy, Świecia i Inowrocławia. Zjazd Wojewódzki odbył się 28 kwietnia 1981 roku. W dniu Zjazdu Związek Wojewódzki liczył 376 członków w 14 kołach. Numeracja naszego Koła oznacza, że w województwie powstało jako siódme. Koło w dniu oficjalnej daty powstania liczyło 29 członków.

 

  Na uroczyste spotkanie z okazji 40- lecia Koła nr.7 ZŻWP przybyli :

 

Poseł na Sejm RP Magdalena Łośko

Senator RP Krzysztof Brejza

Sekretarz Generalny ZŻWP Henryk Budzyński

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk Józef Mól wraz z członkami Zarządu i Prezesami Kół.

Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gerus

Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Figas

Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski

Zastępca Wójta Gminy Inowrocław Marek Karólewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.8 im.4 Kpal Paweł Błaszak

Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP płk Zbigniew Woznicki.

 

  Podczas spotkania  zasłużeni dla Koła członkowie i osoby wspierające zostali uhonorowani odznaczeniami a zaproszeni goście wręczyli gratulacje i życzenia Prezesowi Koła kol. Lechowi Murawskiemu. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe medale.

 

Krzyżem Złotym z Gwiazdą odznaczony został Krzysztof Pęczkowski.

Złoty Krzyż ZŻWP  otrzymali:

Paweł Błaszak, Stanisław Boczkowski, Jerzy Bojarski, Leopold Jaworski i Tadeusz Myga.

Brązowy Krzyż ZŻWP otrzymał Mieczysław Kamiński.

Złoty Medal 40 – lecia ZŻWP otrzymali : Magdalena Łośko, Krzysztof Brejza, Ryszard Brejza,Jan Czerniak, Andrzej Dargacz, Leopold Jaworski, Tadeusz Myga, Jan Sójkowski oraz Tadeusz Wróblewski.

Wyróżnienia wręczali Sekretarz Generalny ZŻWP płk Henryk Budzyński w asyście             płk Józefa Móla Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.

Ponadto podczas uroczystości uhonorowano Dyplomami  okolicznościowymi jubilatów obchodzących 90-rocznicę urodzin Leopolda Jaworskiego i Tadeusz Mygę.

 

Z okazji jubileuszu na ręce prezesa Koła Prezydent  Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza złożył życzenia i gratulacje dla wszystkich członków Związku.

 

   „Jubileusz 40- lecia Koła jest doskonałą okazją do przekazania wszystkim inowrocławskim żołnierzom słów mojego uznania za trudną służbę związaną z dużym ryzykiem, służbę wymagającą odwagi, wiedzy i doświadczenia, Na szczególną uwagę zasługuje pielęgnowanie   przez Związek postawy patriotycznej, dbałości o przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji Wojska Polskiego oraz wspieranie polityki obronnej kraju”.

Lech Murawski –    Prezes Koła nr.7

Andrzej Dargacz –  Rzecznik Kola nr.7

Mieczysław Kamiński – zdjęcia