www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

12.07.2022

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP

W dniach 21-22 czerwca 2022 r. obradował XII Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku. W obradach udział wzięło 56 delegatów wybranych na zjazdach wojewódzkich/rejonowych oraz członkowie władz naczelnych i prezesi zarządów wojewódzkich/rejonowych nie będący delegatami. Naszą Kujawsko-Pomorską Organizację Wojewódzką reprezentowali kol. kol. Józef Mól, Gerald Przewoski i Lech Murawski. Zjazd odbywał się w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, dzięki uprzejmości władz Uczelni i przy wsparciu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po rozpoczęciu Zjazdu i powitaniu uczestników przez Prezesa Związku kol. Marka Bielca wybrano prezydium Zjazdu, przewodniczącego obrad i komisje zjazdowe. Prowadzącym obrady został kol Mól, a w skład Komisji Wyborczej został wybrany kol. Gerard Przewoski.  Po sprawozdaniach ZG, GKR, GSK i dyskusji potwierdzającej dobre działanie Zarządu Głównego w realizacji Programu przyjętego przez XI KZD, pomimo trudnej sytuacji wynikającej głównie ze stanu pandemii, Zjazd przyjął uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu ZG. W kolejnej części Zjazdu wybrano władze naczelne Związku na następną kadencję. Prezesem Związku został wybrany ponownie kol. marek Bielec. Wybrano 33-osobowy ZG, 7-osobową GKR i 8-osobowy GSK. W skład ZG i jego prezydium został wybrany kol. Józef Mól, wiceprzewodniczącym GSK został wybrany kol. Gerard Przewoski i członkiem GKR wybrano kol. Lecha Murawskiego. Absorbującym przedsięwzięciem było uchwalenie poprawek do Statutu Związku. Zmiany Statutu były przedmiotem analizy Komisji Statutowej ZG już od XI Zjazdu. Wielokrotnie konsultowano treśćł zmiany wywo zmian na różnych forach związkowych. Pomimo tego zmiany wywołały ożywioną dyskusję i w efekcie zostały przyjęte z niewielkimi poprawkami w stosunku do zaproponowanego projektu. W drugim dniu obrad przedyskutowano i przyjęto Uchwałę Programową XII Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Apel Zjazdu. Na zakończenie Prezes Związku podziękował przedstawicielom władz Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicielom innym władz i organizacji za wsparcie Zjazdu oraz wyróżniono zasłużonych członków Związku. Prezes podziękował za zaufanie, jakim Go i innych członków władz naczelnych obdarzono, podziękował za czynny udział w Zjeździe i życzył satysfakcji z pracy społecznej w Związku.

Poniżej materiały ze Zjazdu oraz załączniki do Uchwały nr 20/X/2014 w sprawie znaków, pieśni   oraz oficjalnego ubioru Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (wiele kół nie zna tych ustaleń).

UCHWAŁA PROGRAMOWA

Apel XII Zjazdu

Załączniki do uchwały 20/IX/2014