www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

10.12.2021

XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy

W dniu 9 grudnia 2021 r. Przeprowadzono XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy.

W Zjeździe wzięli udział delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo wyborczych kół, członkowie ustępujących władz wojewódzkich i zaproszeni goście.

Zjazd rozpoczęło wysłuchanie Hymnu ZŻWP  – „To jeszcze nie tak dawno”. oraz wspomnienie tych, którzy „odeszli” w ubiegającej kadencji – Honorowych Prezesów ZW gen Zdzisława Ostrowskiego, płk Maksymiliana Buczka, Skarbnika ZW ppłk Jana Dudę, Sekretarza ZW mjr Marka Plita  oraz zasłużonych członków naszego Związku.

Otwierając  Zjazd  Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Józef Mól powitał  zebranych: gości – Wiceprezydenta Bydgoszczy p. Mirosława Kozłowicza, prezesów zaprzyjaźnionych organizacji Prezesa ZW ZKiBWP RP p. Jerzego Krzemińskiego; Prezesa ZO ZIW p. Eugeniusza Andrzejewskiego, Prezesa ZW SEiR Policyjnych p. Romana Skrzeszewskiego, delegatów na Zjazd i członków ustępujących władz  wojewódzkich.                                                                                  

Przekazał pozdrowienia od posła Jana Szopińskiego, który miał być obecny, ale wczorajsze ważne głosowania w Sejmie przełożono na 9 grudnia. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał życzenia  z prośbą o usprawiedliwienie ze względu na wyjazd służbowy poza terytorium Kraju.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano kol. Gerarda Przewoskiego oraz komisje Zjazdu. Sprawozdanie Zarządu za okres X kadencji przedstawił Prezes ZW kol. Józef Mól, sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol Tadeusz Mróz, a sprawozdania Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego kol. Andrzej Dargacz. W sprawozdaniu omówiono realizację Uchwał XI Zjazdu Krajowego, X Zjazdu Wojewódzkiego stwierdzając, że działalność Zarządu Była zgodna z w/w uchwałami oraz statutem Związku. W latach 2017-2019  wykonano w pełni plany roczne, a w 2020 i 2021 r. przedsięwzięcia możliwe do realizacji w stanie epidemii. Posiedzenia ZW i jego prezydium odbywały się cyklicznie, zgodnie ze Statutem, w stanie epidemii częściowo w trybie zdalnym. Podkreślono, iż Związek napotykał trudności wynikające z nieprzychylnego stosunku kierownictwa MON do naszego Związku, a w 2020 i 2021 r. wynikające ze stanu epidemii. W konkluzji Prezes podziękował wszystkim członkom organizacji za zaangażowanie i stwierdził:                                       

  W tym jakże ciężkim dla Związku i całego społeczeństwa okresie  zdaliśmy egzamin  z dojrzałości społecznej i empatii oraz dbałości o wartości najwyższe.  W sprawozdaniu WKR potwierdzono realizację zadań zgodnie z uchwałami organów Związku i statutem oraz skierowano do Zjazdu wniosek o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczący WSK stwierdził, iż w ubiegającej kadencji Wojewódzki Sąd Koleżeński nie był zmuszony do rozpatrzenie niewłaściwości w działaniu członków Związku, co świadczy dobrze o naszej dyscyplinie związkowej i wysokim morale.  

Występujący na Zjeździe Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy p. Mirosław Kozłowicz pogratulował organizacji wojewódzkiej Związku za sprawność działania, zapewnił o wsparciu Związku przez władze Bydgoszczy oraz życzył wytrwałości w realizacji zadań. W imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy udekorował kol. Gerarda Przewoskiego Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Gratulacje i życzenia zdrowia i pomyślności w kolejnej kadencji złożyli prezesi zaprzyjaźnionych stronnictw.

Prezes Związku płk Marek Bielec pozdrowił uczestników zjazdu pogratulował organizacji wojewódzkiej sprawności, ocenił, że nasza wojewódzka organizacja jest przodującą w Kraju i przekazał certyfikaty nadania tytułu „Honorowy Członek Związku” kol. Józefowi Mólowi i kol. Henrykowi Konarskiemu.

Podziękował władzom samorządowym za wsparcie dla Związku, prezesom zaprzyjaźnionych stronnictw za współdziałanie i wręczył im   „Medale XL-lecia ZŻWP”.

 

 

 

 

 

Najbardziej zasłużonym członkom Związku Prezes Związku wręczył odznaczenia Związkowe:

  1. „Krzyżem Komandorskim ZŻWP” udekorowano: kol. Edmunda Łącznego i kol. Stanisława Mandziuka 
  2. „Krzyżem Złotym z Gwiazdą ZŻWP” wyróżniono; kol. Jana Długoszewskiegi i kol. Grzegorza Sikorskiego
  3. „Złoty Krzyż ZŻWP” nadano: kol. Markowi Grzegorczykowi, kol. Ryszardowi Mruklikowi, kol. Januszowi Sosińskiemu i kol. Wojciechowi Wałęsie.
  4. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” nadano kol. Stanisławowi Terlikowskiemu.
  5. Medal XL-lecia ZŻWP wręczono pozostałym członkom władz wojewódzkich.                                                                                                   Niestety część laureatów nie mogła wziąć udziału w Zjeździe ze względu na stan zdrowia.                                                                                                             Po wyróżnieniach Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Leszek Łuksztet przedstawił protokół Komisji stwierdzający ważność obrad.                                                                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. W głosowaniu jednomyślnie udzielenie absolutorium.                                                                                                                                                                                                       Kolejnym etapem Zjazdu był wybór nowych władz wojewódzkich Przewodniczący Komisji Wyborcze kol Józef Chodenionek przedstawił kandydatów do władz. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Zebrani nie zgłosili zastrzeżeń do zaproponowanych kandydatów i Zjazd zatwierdził listy kandydatów.                                                                                                                                                             Wybrano Komisję Skrutacyjną i przeprowadzono głosowanie. Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. Julian Weideman stwierdzając: Prezesem Zarządu Wojewódzkiego wybrano kol. Józefa Móla 100% głosów ważnych, do Zarządu Wojewódzkiego wybrano 14 członków Związku, którzy uzyskali ponad 50%+1 głosów ważnych, do WKR i WSK wybrano po 3 osoby, które uzyskały 100% ważnych głosów, delegatami na XI Zjazd Wojewódzki zostali kol. Józef Mól, kol. Lech Murawski i kol. Gerard Przewoski wszyscy  ze 100% poparciem.                                                                                                                                                                             Przewodniczący obradom kol. Gerard Przewoski zarządził przerwę na odbycie 1-szych posiedzeń nowo wybranych władz w celu ukonstytuowania się.

O wynikach obrad poinformował Prezes ZW:

Zarząd Wojewódzki wybrał prezydium w składzie: wiceprezesi – kol. Edmund Łączny i kol. Gerard Przewoski, sekretarz kol. Ryszard Śmiśniewicz,  skarbnik kol. Stanisław Terlikowski, członkowie – kol. Lech Murawski i kol. Henryk Konarski. Wojewódzka Komisja Rewizyjna: przewodniczący kol. Mirosław Malicki, wiceprzewodniczący kol. Tadeusz Mróz, sekretarz kol. Grażyna Bednarz. Wojewódzki Sąd Koleżeński: przewodniczący kol. Andrzej Dragacz, wiceprzewodniczący kol. Janusz Sędłak, sekretarz kol. Leszek Żołądź.

Prezes Związku kol. Marek Bielec pogratulował wybranym i życzył wytrwałości w pracy związkowej.

Na zakończenie Zjazdu omówiono  działalność OPP w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP.      W podsumowaniu prezes stwierdził, iż nasza organizacja wojewódzka jest przodującą w naszym środowisku tak pod względem ilości darczyńców jak i kwoty wpłat na OPP naszego Związku. Członkom Związku, którzy dokonali wpłat 1% podatku należnego za 2020 r. prezes wręczył podziękowania i życzenia świąteczne i noworoczne. Darczyńcom z poza Związku życzenia zostaną wysłane pocztą. Najwięcej wpłat dokonali członkowie koła nr 17, nr 1 i nr 3. Prezes złożył podziękowania wszystkim za aktywność na tym polu.

Na zakończenie Zjazdu Prezes ZW  wszystkim członkom Związku i ich rodzinom złożył życzenia „Radosnych Świąt” oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.