www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

10.11.2021

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 14 września 2021 roku w Kole nr.7 odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze , zebrani

e rozpoczęło się uroczystym wręczeniem odznaczenia związkowego zasłużonemu członkowi

 Koła. Medalem 40-lećia Związku  odznaczony  został kol.  Jan Sójkowski. Odznaczenie wręczył Prezes Koła  kol .Lech Murawski.

Obrady zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego otworzył Prezes Koła kol. Lech Murawski, który  przywitał zebranych oraz zaproponował skład Prezydium zebrania w składzie Lech Murawski, Andrzej Dargacz, Krzysztof Pęczkowski. Przewodniczącym zebrania wybrano kol. Lecha Murawskiego, który przedstawił porządek zebrania , jako sposób wyboru władz przyjęto głosowanie jawne i powołano Komisję mandatową w składzie  Maciej  Kawecki , Grzegorz Jędrzejewski.

 

W dalszej części zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ,Sprawozdania z działalności  Zarządu Koła ,Komisji rewizyjnej przedstawił  Prezes Koła Lech Murawski  i Przewodniczący  Komisji rewizyjnej Mieczysław Kamiński. Kolega Prezes na wstępie zapoznał  zebranych z Wytycznymi ZG I ZW dotyczących przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych i wyborów w kołach ZŻWP oraz w wielkim skrócie podsumował przygotowania oraz przebieg uroczystości 40-lecia Związku i Koła. Przedstawił żródła finansowania oraz kwoty wydane w związku z obchodami uwzględniając również „ niefinansowy wkład własny osobowy” członków Związku. Zarówno zebrani jak i głosy ZG i ZW                                                                                                                                              oraz prezesów innych kół  wskazują na bardzo pozytywną ocenę zarówno organizacji jak i przebiegu uroczystości. Przewodniczący   Komisji rewizyjnej po przedstawieniu Sprawozdania za okres kadencji 2016-2020 postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W  głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium

Następnie powołano  Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w składzie Grzegorz Kulon, Stanisław Kryszak, Józef Łukaszewski. Po powołaniu komisji  przystąpiono do dyskusji nad Sprawozdaniami oraz nad  problemami  organizacyjnymi w trudnym okresie pandemii

W dalszej części  zebrania w jawnym głosowaniu wybrano jednogłośnie  Prezesem Koła  Lecha Murawskiego. Wybrany Prezes zgłosił kandydatów do nowego zarządu , zgłoszono  Andrzeja Dargacza , Krzysztofa Pęczkowskiego,  Zbigniewa Nawrota oraz Grzegorza Romanowskiego. Kandydaci  zgłoszeni do zarządu zostali jednogłośnie wybrani.  Do Komisji rewizyjnej  zgłoszono Mieczysława Kamińskiego , Lesława Przybysza , Krzysztofa Szymkowiaka , którzy również jednogłośnie zostali wybrani do Komisji rewizyjnej.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd  ukonstytuował się następująco:

Lech Murawski             Prezes Zarządu

Andrzej Dargacz          I Wiceprezes  Zarządu

Zbigniwe Nawrot         II Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Pęczkowski        sekretarz Kola

Grzegorz Romanowski       skarbnik Koła

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Mieczysław Kamiński        Przewodniczący Komisji

Lesław Przybysz                 Wiceprzewodniczący  Komisji

Krzysztof Szymkowiak       Sekretarz Komisji

Zebrami w głosowaniu jawnym dokonali również wyboru delegatów na zjazd Wojewódzki którymi zostali Lech Murawski i Andrzej Dargacz.  Dokonano również wybory „Rzecznika Prasowego” do kontaktów z władzami związku, władzami administracyjnymi oraz prasą którym został Andrzej Dargacz.

Na zakończenie zebrania nowo wybrany Prezes Kola podziękował wszystkim za działalność mówiąc „ bez Waszej pracy i udziału w przedsięwzięciach Koło przestało by działać.” Na tym zebranie zakończono.

Andrzej Dargacz    Rzecznik Koła nr.7 w Inowroclawiu

Mieczysław Kamiński    Zdjęcia.