www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

29.06.2017

XI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP

W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Włocławku odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP. Celem Zjazdu było podsumowanie działalności Związku za lata 2013 – 2017, wybór władz naczelnych na następną kadencję oraz przyjęcie programu działania na lata 2017-2021.

W Zjeździe uczestniczyło 46 delegatów z 51 wybranych na zjazdach wojewódzkich i rejonowych (5 nieobecnych usprawiedliwionych), a więc Zjazd był prawomocny.

Zjazd otworzył Prezes Związku gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała witając uczestników Zjazdu. Zaproponował, aby Zjazdowi przewodniczyło jednoosobowe prezydium w osobie kol Józefa Móla. Propozycja została przyjęta przez delegatów.

Pierwszy dzień Zjazdu poświęcony był sprawozdaniom z działalności, dyskusji nad sprawozdaniami oraz wyborom nowych władz naczelnych. Sprawozdanie z działalności Związku w ubiegającej kadencji przedstawił Prezes Związku gen. dyw w st. spocz. dr. Franciszek Puchała. W sprawozdaniu uwypuklono różnicę w działalności do 6 lutego 2016 r. (termin zerwania porozumienia ze Związkiem przez Ministra ON) oraz po tym okresie. Szczególny nacisk sprawozdanie położyło na skutkach wypowiedzenia w/w porozumienia, reakcji organów Związku na ten fakt oraz działania władz naczelnych Związku przeciwdziałające próbie nowelizacji ustaw ” o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin” (tzw. wojskowa ustawa dezubekizacyjna) i  ustawy „o powszechnych obowiązku służby wojskowej” (nadającej prawo Ministrowi ON do pozbawienia żołnierz, w tym rezerwy i w stanie spoczynku, pozbawienia stopnia wojskowego). Pełna wersja sprawozdania dostępna w biurze Zarządu Wojewódzkiego.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej wygłosił jej przewodniczący kol. Zbigniew Domański, który złożył wniosek o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. 

Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił przewodniczący kol. Jan Gazarkiewicz. 

Po  merytorycznej i czasami emocjonalnej (w moim odczuciu) dyskusji, w której zabrało głos 18 uczestników obrad,  Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu jednomyślnie.

Zgodnie ze Statutem ZŻWP i  przyjętym regulaminem obrad Zjazd dokonał wyboru Prezesa Związku, 30-osobowy Zarząd Główny, 7-osobową Główna Komisję Rewizyjną i 8-osobowy Główny Sąd Koleżeński w głosowaniu tajnym.

Prezesem Związku wybrany został kol. Marek Bielec.

Zarząd Główny dokonał wyboru prezydium ZG w składzie:

wiceprezes ds socjalno-zdrowotnych kol. Miłosz Biały;

wiceprezes ds społecznych kol. Henryk Budzyński;

wiceprezes ds obronnych i bezpieczeństwa kol. Stanisław Kalski;

wiceprezes ds ekonomicznych – skarbnik kol. Adam Spychalski;

sekretarz generalny kol. Jan Kacprzak;

członkowie: kol. kol. Romuald Detmer, Józef Mól, Józef Mroczka, Lech Pietrzak, Andrzej Sawicki.

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Eugeniusza Konarskiego, a Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Grzegorza Niskiego.

W drugim dniu obrad udział wzięli zaproszeni goście, w tym: Prezydent Włocławka p. Marek Wojtkowski, Przewodniczący Rady Miasta Włocławka p. Krzysztof Kukucki, Rektor  Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Zdzisław Czarnecki, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich p. Tomasz Oklejak, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, wiceprezydent Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (afiliowanej przy Kwaterze Głównej NATO)  płk. Zdzisław Przeszłowski.

Po powitaniu Gości rozpoczęliśmy obrady.

Ta część obrad miała uroczysty charakter, bo jej treścią było wyróżnienie instytucji i osób zasłużonych dla Związku. Po wprowadzeniu sztandaru Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 Roku Sekretarz Generalny odczytał uchwałę Kapituły Krzyża Związku o odznaczeniu Zespołu Szkół Złotym Krzyżem Związku. Dekoracji sztandaru dokonał ustępujący Prezes Związku kol. Franciszek Puchała w Towarzystwie nowo wybranego Prezesa kol. Marka Bielca.

Krzyżem Komandorskim  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniono Prezydenta Miasta Włocławek dr  Marka Wojtkowskiego i dotychczasowego Prezesa Związku kol. Franciszka Puchałę.

Krzyżem z Gwiazdą „Za szczególne Zasługi dla Związku wyróżniono Rektora KSW prof. nadz. dr hab. Stanisława Kunikowskiego oraz  kol. Andrzeja Osowskiego.

Krzyżami Złotymi Związku odznaczeni zostali p. Barbara Moraczewska i  kol. Eugeniusz Konarski 

Srebrnymi Krzyżami Związku wyróżniono: przewodniczącą Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku p. Elżbietę Wesołowską i przewodniczącego Rady Miasta Włocławka p. Krzysztofa Kukuckiego.

Medalami Pamiątkowymi nagrodzono Zarząd Rejonowy ZŻWP  we Włocławku,  kol. kol. Zbigniewa Domańskiego, Jana Gazarkiewicza, Eugeniusza Jaśkowiaka.

Kol.Bogdanowi Millerowi wręczono certyfikat nadania tytułu „Człowiek Roku 2016 ZŻWP”.

Po wyróżnieniach przewodniczący obrad przedstawił propozycję uchwały Zjazdu o nadaniu tytułu „Honorowego Prezesa Związku gen. dyw. w st. spocz. dr. Franciszkowi Puchale. Propozycja została owacyjnie przyjęta przez uczestników Zjazdu. Certyfikat nadania wręczył kol. Marek Bielec.

Po odznaczeniach głos zabrali zaproszeni Goście. W swoich wystąpieniach zawarli podziękowania za wyróżnienia, odnieśli się do obecnej sytuacji Związku i naszych problemów zapewniając o pełnym wsparciu dla naszych poczynań w obronie praw emerytalnych i godności żołnierskiej. Szczególnie cenne były informacje Prezydenta FSSM kol. Zdzisława Czarneckiego o działaniach podjętych przez Federację,  w kontekście ustaw represyjnych (jak nazwano ustawy o emeryturach służb mundurowych),  uszczegółowienie  skutków tych ustaw i możliwości obrony naszych praw, w tym powołanie komitetów protestacyjnych z zamiarem zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy znoszącej wszelkie zapisy „ustaw represyjnych”.

Część uroczystą zakończył koncert Chóru III Wieku „Biedronka”.

Po przerwie kawowej rozpoczęliśmy merytoryczną część drugiego dnia obrad, której treścią było przyjęcie programu działania na rozpoczynającą się kadencję, sprawa statutu i końcowe wystąpienie Prezesa Związku.

Projekt Uchwały Programowej XI Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol Stanisław Kalski. Uczestnicy obrad stwierdzili, iż w uchwale zawarto wszystkie uwagi i wnioski zgłaszane w dyskusji i stąd uchwałę przyjęto bez zmian w stosunku do przedstawionej propozycji (treść Uchwały w załączeniu).

W kolejnych punkcie obrad głos zabrał przewodniczący Komisji Statutowej kol. Józef Mroczka. Ponieważ na początku obrad podęto uchwałę o nie zmienianiu statutu Związku, ze względu na uwarunkowania polityczno-prawne, kol. Józef Mroczka podkreślił, iż nowy Zarząd Główny powołał Komisję Statutową i jako przewodniczący tej Komisji zobowiązał się do zbierania, analizowania napływających propozycji zmian w statucie i przedstawienia wniosków Komisji na rok przed następnym zjazdem krajowym.

Zjazd przyjął „Apel XI Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP” do władz państwowych oraz innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawienie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego (treść Apelu w załączeniu). 

Zjazd zakończyło wystąpienie Prezesa Związku. Kol. Marek Bielec podziękował dotychczasowym władzom Związku, delegatom na XI Krajowy Zjazd, wszystkim ogniwom Związku za efektywna pracę na rzecz naszego środowiska i zaangażowanie. Zobowiązał się do utrzymywania ścisłych kontaktów ze wszystkimi ogniwami Związku. Apelował o usprawnienie obiegu informacji, w tym zwłaszcza z wykorzystanie środków elektronicznych, zaangażowanie się w pracę komitetów protestacyjnych i obronę czci i godności żołnierza. Przekazał pozdrowienia wszystkim członkom Związku i życzenia satysfakcji z pracy społecznej.

W XI Krajowym Zjeździe Delegatów z naszej Kujawsko-Pomorskiej organizacji wojewódzkiej uczestniczyli kol. Józef Mól i kol Gerard Przewoski. Nie byliśmy statystami. Kol. Józef Mól przewodniczył obradom, a kol. Gerard Przewoski był członkiem Komisji Statutowej Zjazdu. Ze Zjazdu wróciliśmy usatysfakcjonowani merytoryczna treścią obrad, z przekonaniem, iż wnieśliśmy istotny wkład w obrady i miłymi wspomnieniami.

Uchwała programowa XI Krajowego Zjazdu Delegatów

Apel XI KZD