www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

18.07.2018

Wyjazdowe posiedzenie prezydium K-PZW i Święto Związku

 

WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO POŁĄCZONE Z OBCHODAMI ŚWIĘTA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

          W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP połączone z obchodami Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezydium odbyło się w Inowrocławiu na zaproszenie Koła Nr 7 z Prezesem kol. Lechem Murawskim.

Z okazji Święta Związku otrzymaliśmy zaproszenie od Prezydenta Inowrocławia Pana Ryszarda Brejzy. Prezydent,  wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Inowrocławia, przyjął nas na Sali narad Urzędu Miasta Inowrocław. Spotkanie z Prezydentem otworzył kol. Lech Murawski przedstawiając członków prezydium K-PZW oraz aktyw Koła Nr 7. Następnie omówił współdziałanie Koła z Urzędem Miasta i Prezydentem. Podkreślił życzliwość z jaką Związek spotyka się w Inowrocławiu i osobisty udział Prezydenta Inowrocławia w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek.

          Następnie głos zabrał Prezes K-PZW ZZWP kol. Józef Mól. Prezes nawiązał do idei powstania Związku przed 37-laty, omówił cele działania Związku, podkreślając działalność w środowisku zamieszkania, zwłaszcza w kształtowaniu patriotycznych i obywatelskich postaw, upowszechniania wiedzy z zakresu obronności i upamiętnianie dziejów oręża polskiego. Wyraził opinię, iż Inowrocław jest wzorcowym przykładem współdziałania Związku z władzami samorządowymi w realizacji celów ZŻWP. Podziękował Prezydentowi  oraz Zarządowi Miasta Inowrocław za wspomaganie kół Związk  i serdeczność w stosunku do naszej społeczności. Nawiązując do aktualnej sytuacji         w Kraju przedstawił stanowisko władz naczelnych Związku w sprawie udziału członków naszej organizacji w kampanii wyborczej do samorządów. Związek stoi na stanowisku, zgodnie ze statutem, iż nie możemy wspierać partii politycznych. Jednak nie wyklucza to członków Związku z kandydowania do władz samorządowych, udziału w pracach komitetów obywatelskich, czy pracy jako mężów zaufania. Przede wszystkim władze naczelne apelują o powszechny udział w wyborach i wsparcie konkretnych ludzi – kompetentnych, uczciwych i przyjaznych Związkowi.

Prezydent Miasta Inowrocław i inni przedstawiciele samorządu Inowrocławia, współpracujący z kołami Związku, są, naszym zdaniem, godni wsparcia w kampanii samorządowej. Wyrazem naszego wsparcia         i wdzięczności za wsparcie Związku, jest wyróżnienie Prezydenta Inowrocławia „Złotym Krzyżem    z Gwiazdą ZŻWP”

Kol. J. Mól podziękował członkom Koła Nr 7 za realizację celów Związku w 37-letniej działalności oraz wielkie zaangażowanie. Z okazji Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uznaniu zasług w działalności społecznej Kapituła Krzyża Związku przyznała „Krzyż Komandorski ZŻWP” kol. Lechowi Murawskiemu, „Krzyż Złoty z Gwiazdą ZŻWP” kol. Andrzejowi Dargaczowi i kol. Tadeuszowi Wróblewskiemu, „Krzyż Złoty ZŻWP” kol. Krzysztofowi Pęczkowskiemu, „Krzyż Srebrny ZŻWP” kol. Józefowi Nikielowi, kol. Leopoldowi Jaworskiemu i kol. Jerzemu Bojarskiemu, „Krzyż Brązowy ZŻWP” kol. Mirosławowi Sychowskiemu.

 

 

 

Po odczytaniu uchwał Kapituły Krzyża Związku członek Kapituły kol. J. Mól,  w towarzystwie Wiceprezesa K-PZW kol. Stanisława Mandziuka,  wręczył przyznane odznaczenia.

 

 

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Prezydent Inowrocławia Pan Ryszard Brejza , który podziękował za wyróżnienie przyjęte z wielka atencja i zaskoczeniem. Podkreślił, że jest pełen uznania dla Związku za dotychczasowa działalność. Szczególne uznania skierował do członków kół Związku w Inowrocławiu za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Zapewnił, że Związek będzie zawsze miał jego wsparcie osobiste i Urzędu Miasta dopóki będzie nim kierował. Z okazji Święta Związku życzył satysfakcji z pracy społecznej i szczęścia osobistego. Członkowie Prezydium K-PZW otrzymali od Prezydenta upominki okolicznościowe o tematyce Inowrocławia.

Na zakończenie spotkania w Urzędzie Miasta Prezes Koła Nr 7 wręczył statuetki śmigłowca bojowego władzom miasta i przedstawicielom Związku.

       Po zakończeniu części oficjalnej członkowie prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zostali zaproszeni przez zarząd Koła nr 7, do zwiedzenia w Kujawskim Centrum Kultury  Stałej Wystawy Solnictwa oraz Instytutu Prymasa Józefa Glempa.

Stała Wystawa Solnictwa, nawiązuje do nieistniejącej już kopalni. Celem ekspozycji jest przybliżenie zwiedzającym bogatej historii solarstwa rozwijającego się na terenie współczesnego Inowrocławia od pradziejów. Wystawa składa się z dziesięciu sal, przedstawiających różne aspekty inowrocławskiego solarstwa na przełomie wieków.

Na stałej wystawie Solnictwa można doświadczyć atmosfery panującej w XX wiecznej kopalni dzięki ścianom wyłożonym najprawdziwszą solą kamienną.

Instytut Prymasa Józefa Glempa powstał w celu promocji duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek Prymasa Polski Seniora Józefa Kard. Glempa. Zadania instytutu realizowane są poprzez działalność edukacyjną , w szczególności : organizację wystaw i prelekcji, prezentacje multimedialne oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej.

Instytut mieści się w czterech salach tematycznych: sali audiowizualnej przeznaczonej również do organizowania spotkań i konferencji, sali bibliotecznej , gabinetu Prymasa i tzw. sali kujawskiej, w której eksponowane są zdjęcia z różnych okresów życia jego Eminencji , informacje o rodzinie Prymasa, szkolnych kolegach, a także znanych Polakach pochodzących z Kujaw.

Posiedzenie prezydium K-PZW i obchody Święta Związku kontynuowaliśmy w strażnicy OSP pod Inowrocławiem z udziałem wszystkich członków Koła Nr 7.

Kol. J. Mól omówił działania władz naczelnych po posiedzeniu Zarządu Głównego 20 marca 2018 roku. Głównym problemem Związku jest los poprawki do ustawy „emerytalnej”, która od grudnia 2016 roku jest w „sejmowej zamrażalce”, ale w każdym momencie można spodziewać się jej procedowania. Znamiennym jest wydanie w ostatnim czasie (5.04. 2018 r.) opinii przez Biura Analiz Sejmowych dotyczącej skutków nowelizacji tej poprawki. Opinia jest wprawdzie zdecydowanie negatywna                  w stosunku do projektu rządowego, co wcale nie znaczy, że zostanie odrzucona, czy zmieniona – nie takie rzeczy już widzieliśmy. W związku z powyższym Prezes Związku kol Marek Bielec zwrócił się do Prezydenta RP  o podjęcie działań niedopuszczających wejście proponowanych zmian w życie.

Poprzednio Prezes Związku zwrócił się do Prezydenta RP o zawetowanie tzw. Ustawy „degradacyjnej”. Jak wiemy ustawa została zawetowana przez Prezydenta. W imieniu Prezydenta odpowiedzi na pismo Prezesa w imieniu Prezydenta udzielił dyrektor Zwierzchnictwa nad SZ w BBN gen. Jarosław Kraszewski – co oznacza, iż nasz głos jest czytany i analizowany.

W dniu 5 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP. Przedyskutowano               i przyjęto uchwały wprowadzające w życie „Instrukcję kancelaryjną Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Politykę bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz Zarządzenie Prezesa Związku w sprawie zasad polityki rachunkowości. Postanowiono wystąpić do wszystkich organów władzy państwowej i szefów klubów parlamentarnych o zaniechanie prac nad projektem zmian w wojskowej ustawie emerytalnej oraz do generałów, oficerów i innych żołnierzy           o wsparcie naszych działań w tym względzie. Przyjęto zasady postępowania przed wyborami samorządowymi.

Kol. Józef Mól zaproponował, aby przeprowadzić dodatkowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, z udziałem prezesów kół, na którym zostana szczegółowo omówione przyjęte dokumenty oraz określone zadania dla wszystkich ogniw organizacji wojewódzkiej. Z okazji Święta ZŻWP kol. J. Mól życzył wszystkim członkom naszej organizacji zdrowia, uznania w środowisku i szczęścia osobistego.

Po dyskusji postanowiono zwołać posiedzenie K-PZW,  z udziałem prezesów kół, w dniu 21 czerwca         w Bydgoszczy od godz. 13:00.

Na tym posiedzenie zakończono i rozpoczęliśmy biesiadowanie.

Józef Mól

Andrzej Dargacz

Mieczysław Kamiński  – zdjęcia.

27.06.2018

Wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych

Realizując uchwały  prezydium ZG ZŻWP z dnia 5 czerwca 2018 roku oraz ustalenia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego przyjęte na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. załączam poniżej wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”, wzór „Upoważnienia” oraz wzór „Oświadczenia o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa Związku w zakresie ochrony danych osobowych. Pierwszy z tych dokumentów winni podpisać wszyscy członkowie koła,  drugi prezesi kół dla osób przetwarzających dane członków koła, a trzeci prezesi i członkowie koła dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych. Przed podpisem należy obowiązkowo zapoznać podpisujących z treścią „Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” w zakresie ich dotyczącym.

Prezes K-PZW ZŻWP

Józef Mól

Zgoda na przetwarzanie DO – K 20

Upoważnienie RODO – K 20

Oświadczenie RODO – K 20

 

20.06.2018

Materiały na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w dn. 21 czerwca 2018 r.

Przedstawiam dokumenty przyjęte na posiedzeniu prezydium Zarządu Głównego ZŻWP w dniu 5 czerwca 2018 r. oraz treść pism przesłanych poźniej z ZG.

Materiały te będą omawiane na posiedzeniu ZW w dniu 21.06.2018 r. i muszą zostać przyjęte do realizacji. Plan posiedzenie ZW w załączeniu

Józef Mól

P L A N posiedzenia PrezydiumZG

UCHWAŁA Nr 17 PZG dane osobowe

POlityka rachunkowości

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Instrukcja kancelaryjna

Dane do porozumienia z MON

Dane do CMUR

Rzeczowy_wykaz_akt

Medal_Bialy_Kruk

12.05.2018

Obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Członkowie Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu  wzięli udział w uroczystej manifestacji patriotycznej przy  Obelisku pamięci ofiar byłego hitlerowskiego obozu przejściowego 1940-1945 przy ul. Okrężek na Błoniach, gdzie uczcili 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

          Podniosłą uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, jego zastępcy – Ewa Witkowska i Wojciech Piniewski, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, Tomasz Marcinkowski z zastępcami, wicestarostowie Powiatu Inowrocławskiego- Mirosława Kucol i Włodzimierz Figas, radna wojewódzka Elżbieta Piniewska, płk Sławomir Mąkosa dowódca Garnizonu Inowrocław, reprezentanci służb mundurowych , instytucji oświatowych, kulturalnych , samorządowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe inowrocławskich szkół oraz mieszkańcy Inowrocławia.

          Po złożeniu meldunku płk. Sławomirowi Mąkosie i odśpiewaniu hymnu narodowego wystąpił Prezydent Miasta Inowrocławia. Kolejnym etapem uroczystości była modlitwa za pokój, miłość i za pomordowanych w czasie II wojny światowej, którą celebrował ks. Leszek Kaczmarek, a zaraz po tym odbył się apel pamięci przywołujący wszystkich polskich żołnierzy biorących udział w wojennej zawierusze, pomordowanych i zakatowanych przez nazistów i NKWD.

          Dalszy przebieg ceremonii to złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, powiatowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych  oraz instytucji oświatowych i kulturalnych, po czym oddano salwę honorową na cześć wszystkich poległych  w ostatniej wojnie, a wydarzenie zwieńczyły podziękowania Prezydenta Inowrocławia wszystkim uczestnikom uroczystości oraz odegranie „Roty” przez Orkiestrę Kopalni SOLINO SA.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

08.05.2018

VIII Rajd Sapera

Przygoda z saperami –  VIII Rajd Sapera 21 kwietnia 2018 roku

Dnia 16 kwietnia Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto, tego dnia wypada Dzień Sapera. Święto to obchodzone jest już od 1946 roku. Zostało ustanowione na cześć sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku. W tamtym okresie Saperzy wnieśli ogromny wkład w odzyskanie ziem polskich.

            Koło nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu wspólnie z Oddziałem PTTK, Stowarzyszeniem Saperów Polskich z Koła nr. 11 oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego już po raz ósmy zorganizował Rajd Sapera. Uczestnicy rajdu wyruszyli z inowrocławskiego Parku Solankowego i udali się na poligon wojskowy w Sławęcinku, maszerując przez Mimowolę, Sławęcin do mety. Trasa piesza liczyła ok. 8 km, natomiast trasa rowerowa ok. 30 km. W imprezie uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych, turyści indywidualni, oraz kolarze. Trasę pieszą przeszło 186 osób, trasę rowerową pokonało blisko 50 kolarzy zrzeszonych w KTR Kujawiak Inowrocław oraz kolarze z Kruszwicy. W imprezie wzięli również udział zaproszeni goście: Pani Wiesława Pawłowska – Radna Powiatu Inowrocławskiego, Pan Jarosław Kopeć – Radny Miasta Inowrocławia oraz przedstawiciele 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu z Patrolu Saperskiego nr 14, którzy byli jednocześnie współorganizatorami imprezy. Na zakończenie rajdu na uczestników czekał gorąca grochówka.

             Rajd Sapera jest imprezą cykliczną, która ma na celu nie tylko świetną zabawę i obcowanie z naturą ale również poznanie specyfiki pracy patrolu saperskiego, zapoznanie się ze sprzętem, który jest na wyposażeniu wozu patrolowego.Na uczestników rajdu czekał konkurs wiedzy historyczno – krajoznawczej, konkurs wiedzy saperskiej oraz test praktyczny z wykrywaczem min. Łącznie nagrodzono 10 osób. Wszystkim gościom, współorganizatorom i uczestnikom dziękujemy za przybycie a nagrodzonym laureatom serdecznie gratulujemy.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link VIII Rajd Sapera

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Jerzy Ekert

30.04.2018

Działalność ZG ZŻWP w sprawie ustawy „degradacyjnej”

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 20 marca 2018 roku zwróciło się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem  o odmowę podpisania ustawy (zawetowanie) o pozbawieniu stopnia wojskowego osób i żołnierzy rezerwy….Pismo do Prezydenta RP

W imieniu związku apel podpisał płk Marek Bielec – Prezes Związku.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odpowiedzi na pismo Związku, w imieniu Prezydenta RP,  udzielił dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. Jarosław Kraszewski.  Pismo z BBN

 

27.03.2018

Konferencja przed Pałacem Prezydenckim

W dniu 26 marca 2018 r. przed Pałacem Prezydenckim odbyła się konferencja zorganizowana przez SLD dotycząca tzw. „Ustawy Degradacyjnej”. Ustawa ta została uchwalona przez parlament i czeka na podpis Prezydenta RP. Podczas Konferencji Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec przedstawił treść Pisma-Apelu Zarządu Głównego w tej sprawie, mówiąc: „Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zaniepokojony  trudnymi do przewidzenia skutkami uchwalonej przez Parlament ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943 – 1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się racji stanu, zwraca się do Pana Prezydenta z apelem o odmowę jej podpisania”.

Podczas tej konferencji prasowej Monika Jaruzelska wygłosiła następujące oświadczenie: „Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się do Pana nie tylko, jako córka żołnierza, ale przede wszystkim jako obywatelka. Jest Pan zwierzchnikiem sił zbrojnych, w związku z tym sprawy wojska są bliskie Pana sercu. Mam ogromną prośbę do Pana Prezydenta, aby zanim podejmie Pan decyzję o podpisaniu ustawy spotkał się Pan z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także szeroko rozumianymi środowiskami wojskowymi, aby mogli opowiedzieć o niebezpieczeństwie konsekwencji tej ustawy.

Proszę również, o coś co jest ważne dla Pańskiego środowiska politycznego. Proszę zdegradować mojego ojca, ale nie upokarzać jego byłych podwładnych i ich rodzin, a także tych żołnierzy, którzy podjęli służbę po 1989 r.

Mam nadzieję, że znajdzie Pan czas na spotkanie, a także przyjrzenie się tej sprawie. Zrozumiem, że jeżeli zechciałby się Pan spotkać z Centrum Monitorowania Skutków Ustawy Degradacyjnej, to może nie zechciałby się Pan spotkać z córką mojego Ojca. Proszę pamiętać, jest Pan również i moim prezydentem.

Panie Prezydencie zbliżają się święta, chciałabym złożyć Panu i Pana bliskim życzenia zdrowych, spokojnych, ale i pełnych refleksji świąt”.

W sprawie tzw. degradacyjnej głos zabrał również Janusz Zemke, eurodeputowany SLD oraz były wiceminister obrony narodowej. – Na podpis prezydenta czeka ustawa, która może spowodować sankcję wobec wielu tysięcy osób, ta ustawa jest w sposób jawny sprzeczna z konstytucją, wprowadza bowiem odpowiedzialność zbiorową, a także nie pozwala wielu ludziom, aby się bronić. Jawnie łamie art. 45 naszej ustawy zasadniczej.

Podczas konferencji prasowej 26 marca 2018 r. polityk SLD wskazał również inną ustawę, która może dotknąć żołnierzy, którzy służyli ojczyźnie przed 1990 r. – Od grudnia 2016 r. w polskim Sejmie znajduje się projekt ustawy, która gdyby weszła w życie, represjami dotknęłaby kilkadziesiąt tysięcy osób, które służyły w Wojsku Polskim do 1990 r. Tamten projekt skierował rząd Beaty Szydło, tamten projekt jest cały czas w Sejmie. W Sejmie, którym czasem bywa tak, że projekty potrafią wejść w życie w ciągu kilku dni. 
– Pragnę prosić polski rząd, a także prezydenta o to, aby ten projekt został oficjalnie z Sejmu wycofany – zaapelował Janusz Zemke. – Projekt ten leży, ale traktowany jest przez byłych wojskowych jako szantaż, jako kij który może zostać użyty każdego dnia – podkreślił.

Treść apelu ZG ZŻWP do Prezydenta RP: Pismo do Prezydenta RP

27.03.2018

Publiczne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim

W dniu 28 lutego 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło sie publiczne wysłuchanie w sprawie represji wobec służb mundurowych ze strony rządzącego w RP ugrupowania. Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała  50-osobowa delegacja, w której był przedstawiciel Prezydium ZG ZŻWP kol. Stanisław Kalski. Głównym zadaniem było przekazanie parlamentarzystom europejskim, a za ich pośrednictwem, społeczeństwom innych krajów UE absurdalnych, niesprawiedliwych i niezgodnych z Konstytucja szykan wobec funkcjonariuszy służb mundurowych, a także planowanych represji w stosunku do żołnierzy.

Przejazd, koszty pobytu i organizację zapewnili Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Krystyna Łybacka,  Bogusław Liberacki i Janusz Zemke. Poniżej relacja uczestnika delegacji p. Andrzeja Rozenka.

Publiczne wysłuchanie w PE

15.03.2018

Wyróżniony działacz Koła nr 7

Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci  Powstania Wielkopolskiego za    kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wartości, które przyświecały bohaterskim czynom powstańców, Andrzej Dargacz Wiceprezes Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu został odznaczony Medalem Wierni Tradycji.
Uroczystość wręczenia odbyła się  w dniu 02.03.2018 roku podczas  sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
Andrzej Dargacz  czynnie angażuje się w działalność związaną z ochroną miejsc pamięci narodowej i propagującą pamięć o Powstaniu Wielkopolskim.
Corocznie organizuje dla inowrocławskiej młodzieży cykliczne rajdy powstańczymi szlakami na trasach: Kościelec Kujawski – Inowrocław (od 1999 r.), Rojewo – Inowrocław (od 2003 r.), Jaksice – Złotniki Kujawskie (od 2004 r.), rajd im. kpt. Pawła Cymsa oraz innych rajdów związanych z miejscami walk w Powstaniu Wielkopolskim, a także innych zrywów narodowych Polaków. Rajdy i wydarzenia, które organizuje, skupiają dużą liczbę uczestników od 200 do 380 osób i są dość sporym wyzwaniem logistycznym. Przy tej okazji organizowane są różnego rodzaju konkursy i pogadanki, pogłębiające wiedzę uczestników tych imprez. Duże zainteresowanie i frekwencja na rajdach, to zasługa ścisłej współpracy Andrzeja Dargacza z inowrocławskimi szkołami oraz samorządami, a także niektórymi firmami w mieście, które nierzadko fundują nagrody uczestnikom rajdowych konkursów. 
Jako Wiceprezes Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu, Andrzej Dargacz jest też współorganizatorem uroczystości rocznicowo-patriotycznych organizowanych w mieście.
Za swoją dotychczasową działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany i  odznaczany:
Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom Powstańców, Andrzej Dargacz został   odznaczony Medalem Wierni Tradycji.

Medal wręczył mu prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego TPPW oraz członek Prezydium Zarządu Głównego Jacek Pietraszko.

 
GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Uhonorowany medalem

ppłk pil. w st. spocz. Lech Murawski – Prezes Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

20.02.2018

XVI Nocny Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego

          Tegoroczny XVI rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego dla upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w sobotę 03.02.2018 r.  Współorganizatorami rajdu  byli: Szkoła Podstawowa w Rojewie, Koło nr.7 ZŻWP, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

         Rajd rozpoczął się w Inowrocławiu, skąd uczestników autokary przewiozły do Starej Wsi. Tam czekali już uczniowie z naszej szkoły wraz z p. D. Czają i p. P. Pankowskim, którzy poprowadzili uczestników poprzez polne i leśne ścieżki w kierunku Rojewa. Zanim jednak uczestnicy wyruszyli na trasę zostali poczęstowani kiełbasą z grilla sponsorowaną przez p. Ewę i Tomasza Prochów. W trakcie marszu rozegrano grę terenową tematycznie związaną z powstaniem.

         Rajd niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku uczestnikami byli: uczniowie SP nr 1, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 11, SP nr 14, SPI z Inowrocławia, SP ze Złotnik Kujawskich, SP z Rojewa, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny i turyści indywidualni (łącznie 197 osób).

         Jak co roku na podsumowaniu rajdu obecni byli zaproszeni goście. W tym roku obecni byli: p. Krzysztof Brejza – poseł RP, p. Henryk Procek– radny powiatu inowrocławskiego oraz p. Rafał Cyms – wnuk powstańca kpt. Pawła Cymsa. Podsumowaniem rajdu było wręczenie nagród  zwycięzcom gry terenowej i konkursu plastycznego.

Fundatorami nagród byli: poseł RP p. K. Brejza, Koło nr 7 ZŻWP Inowrocław, PTTK Inowrocław. W grze terenowej najlepsi okazali się

  • I m-ce Oskar Białek (SPI Inowrocław);
  • II m-ce Mateusz Michalski (SP nr 16 Inowrocław);
  • III m-ce Oskar Serkowski (SP nr 14 Inowrocław).

Nagrody otrzymali również: Julia Siwińska(SP Rojewo) i Kinga Kostrzewa (SP Inowrocław).

W konkursie plastycznym nagrody otrzymali:

  • I m-ce Maja Oczachowska (SP nr 6 Inowrocław);
  • II m-ce Julia Magdalena Ligęza (SP Orłowo);
  • III m-ce Tymoteusz Szatkowski (SP Złotniki Kuj.).

Ponadto nagrody otrzymali Patrycja Grzybowska (SP nr 4 Inowrocław) i Oskar Serkowski (SP nr 14 Inowrocław).

Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymali również puchary ufundowane przez  p. H. Procka – radnego powiatu inowrocławskiego i Koło nr 7 ZŻWP Inowrocław. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczali:  poseł RP – p. Krzysztof Brejza, radny powiatu p. H. Procek oraz p. R.Cyms – wnuk powstańca, dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie p. J. Florczak oraz członkowie Koła nr 7 ZŻWP p. L. Murawski i G. Romanowski.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Nocny Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński