www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

14.08.2018

Wybory Samorządowe 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP zwraca się do wszystkich członków Związku o zaangażowanie się w akcję wyborów samorządowych, a przede wszystkim czynny udział w głosowaniu.

Poniżej treść Apelu Prezydium Zarządu Głównego

APEL- WYBORY SAMORZADOWE 2018

02.08.2018

Medal za Wybitne Zasługi dla ZŻWP w promocyjnej cenie i inne

Zarząd Główny ZŻWP informuje, iz dysponuje Medalami za Wybitne Zasługi dla ZŻWP (brązowy) w promocyjnej cenie 30 zł. Proszę o pilne zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia (zasłużonych członków wyłącznie np. założycieli Związku) – wystarczy imię nazwisko, stopień na mój telefon lub e-mail. Wpłaty proszę dokonać w środę w biurze lub skontaktować się ze mną telefonicznie.

Informuję, iż prezydium ZG przesłało pismo dotyczące składek członkowskich wraz z tabelą opłat oraz zasady postępowania przed wyborami samorządowymi. W załączeniu oferta promocyjna i pisma, o których powyżej.

Informacja_Medal_Za_wybitne_zaslugi_dla_ZZWP

Wysokosc_skladki

Skladki

Zasady_przed_wyborami

Józef Mól

27.07.2018

UWAGA -emeryci wojskowi, pracujący po zwolnieniu ze służby – należność po zwolnieniu z pracy

Szanowni Koledzy emeryci i renciści wojskowi!

Zgodnie z orzecznictwem sądów pracy byłemu żołnierzowi zawodowemu, zatrudnionemu po zwolnieniu do rezerwy w instytucjach i zakładach pracy, przysługuje po zwolnieniu z pracy  (także w jednostkach wojskowych) odprawa emerytalna w wysokości określonej w Kodeksie Pracy lub układach zbiorowych pracy w danej instytucji/zakładzie (może to być od 1 do 6 miesięcznych pensji). Nie zależy to od faktu otrzymania należności za zwolnienie z zawodowej służby wojskowej – nie jest ta należność odprawą emerytalną określoną w prawie pracy. Wykładnię taką dał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt: I PK 1/15). Należy zwrócić uwagę, iż wyrok SN nie jest powszechnie obowiązującym prawem (tylko wyroki w pełnym składzie SN są powszechnie obowiązujące) i każdy sąd może mieć odmienne zdanie – ale jest ważnym argumentem dla sądu. Jeszcze jedna uwaga taką odprawę można otrzymać tylko raz (nie jest więc możliwe otrzymanie jej od kilku kolejnych pracodawców). I jeszcze jedno koniecznością jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Roszczenia przedawniają się po trzech latach. W załączeniu wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie Wydział IV Pracy z dnia 25 października 2017 r.. W Bydgoszczy też takie wyroki zapadają na korzyść skarżącego żołnierza.

Odprawa emerytalna – Szczytno

Powodzenie w bojach o swoje prawa.

Józef Mól

18.07.2018

Wyjazdowe posiedzenie prezydium K-PZW i Święto Związku

 

WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO POŁĄCZONE Z OBCHODAMI ŚWIĘTA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

          W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP połączone z obchodami Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezydium odbyło się w Inowrocławiu na zaproszenie Koła Nr 7 z Prezesem kol. Lechem Murawskim.

Z okazji Święta Związku otrzymaliśmy zaproszenie od Prezydenta Inowrocławia Pana Ryszarda Brejzy. Prezydent,  wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Inowrocławia, przyjął nas na Sali narad Urzędu Miasta Inowrocław. Spotkanie z Prezydentem otworzył kol. Lech Murawski przedstawiając członków prezydium K-PZW oraz aktyw Koła Nr 7. Następnie omówił współdziałanie Koła z Urzędem Miasta i Prezydentem. Podkreślił życzliwość z jaką Związek spotyka się w Inowrocławiu i osobisty udział Prezydenta Inowrocławia w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek.

          Następnie głos zabrał Prezes K-PZW ZZWP kol. Józef Mól. Prezes nawiązał do idei powstania Związku przed 37-laty, omówił cele działania Związku, podkreślając działalność w środowisku zamieszkania, zwłaszcza w kształtowaniu patriotycznych i obywatelskich postaw, upowszechniania wiedzy z zakresu obronności i upamiętnianie dziejów oręża polskiego. Wyraził opinię, iż Inowrocław jest wzorcowym przykładem współdziałania Związku z władzami samorządowymi w realizacji celów ZŻWP. Podziękował Prezydentowi  oraz Zarządowi Miasta Inowrocław za wspomaganie kół Związk  i serdeczność w stosunku do naszej społeczności. Nawiązując do aktualnej sytuacji         w Kraju przedstawił stanowisko władz naczelnych Związku w sprawie udziału członków naszej organizacji w kampanii wyborczej do samorządów. Związek stoi na stanowisku, zgodnie ze statutem, iż nie możemy wspierać partii politycznych. Jednak nie wyklucza to członków Związku z kandydowania do władz samorządowych, udziału w pracach komitetów obywatelskich, czy pracy jako mężów zaufania. Przede wszystkim władze naczelne apelują o powszechny udział w wyborach i wsparcie konkretnych ludzi – kompetentnych, uczciwych i przyjaznych Związkowi.

Prezydent Miasta Inowrocław i inni przedstawiciele samorządu Inowrocławia, współpracujący z kołami Związku, są, naszym zdaniem, godni wsparcia w kampanii samorządowej. Wyrazem naszego wsparcia         i wdzięczności za wsparcie Związku, jest wyróżnienie Prezydenta Inowrocławia „Złotym Krzyżem    z Gwiazdą ZŻWP”

Kol. J. Mól podziękował członkom Koła Nr 7 za realizację celów Związku w 37-letniej działalności oraz wielkie zaangażowanie. Z okazji Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uznaniu zasług w działalności społecznej Kapituła Krzyża Związku przyznała „Krzyż Komandorski ZŻWP” kol. Lechowi Murawskiemu, „Krzyż Złoty z Gwiazdą ZŻWP” kol. Andrzejowi Dargaczowi i kol. Tadeuszowi Wróblewskiemu, „Krzyż Złoty ZŻWP” kol. Krzysztofowi Pęczkowskiemu, „Krzyż Srebrny ZŻWP” kol. Józefowi Nikielowi, kol. Leopoldowi Jaworskiemu i kol. Jerzemu Bojarskiemu, „Krzyż Brązowy ZŻWP” kol. Mirosławowi Sychowskiemu.

 

 

 

Po odczytaniu uchwał Kapituły Krzyża Związku członek Kapituły kol. J. Mól,  w towarzystwie Wiceprezesa K-PZW kol. Stanisława Mandziuka,  wręczył przyznane odznaczenia.

 

 

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Prezydent Inowrocławia Pan Ryszard Brejza , który podziękował za wyróżnienie przyjęte z wielka atencja i zaskoczeniem. Podkreślił, że jest pełen uznania dla Związku za dotychczasowa działalność. Szczególne uznania skierował do członków kół Związku w Inowrocławiu za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Zapewnił, że Związek będzie zawsze miał jego wsparcie osobiste i Urzędu Miasta dopóki będzie nim kierował. Z okazji Święta Związku życzył satysfakcji z pracy społecznej i szczęścia osobistego. Członkowie Prezydium K-PZW otrzymali od Prezydenta upominki okolicznościowe o tematyce Inowrocławia.

Na zakończenie spotkania w Urzędzie Miasta Prezes Koła Nr 7 wręczył statuetki śmigłowca bojowego władzom miasta i przedstawicielom Związku.

       Po zakończeniu części oficjalnej członkowie prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zostali zaproszeni przez zarząd Koła nr 7, do zwiedzenia w Kujawskim Centrum Kultury  Stałej Wystawy Solnictwa oraz Instytutu Prymasa Józefa Glempa.

Stała Wystawa Solnictwa, nawiązuje do nieistniejącej już kopalni. Celem ekspozycji jest przybliżenie zwiedzającym bogatej historii solarstwa rozwijającego się na terenie współczesnego Inowrocławia od pradziejów. Wystawa składa się z dziesięciu sal, przedstawiających różne aspekty inowrocławskiego solarstwa na przełomie wieków.

Na stałej wystawie Solnictwa można doświadczyć atmosfery panującej w XX wiecznej kopalni dzięki ścianom wyłożonym najprawdziwszą solą kamienną.

Instytut Prymasa Józefa Glempa powstał w celu promocji duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek Prymasa Polski Seniora Józefa Kard. Glempa. Zadania instytutu realizowane są poprzez działalność edukacyjną , w szczególności : organizację wystaw i prelekcji, prezentacje multimedialne oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej.

Instytut mieści się w czterech salach tematycznych: sali audiowizualnej przeznaczonej również do organizowania spotkań i konferencji, sali bibliotecznej , gabinetu Prymasa i tzw. sali kujawskiej, w której eksponowane są zdjęcia z różnych okresów życia jego Eminencji , informacje o rodzinie Prymasa, szkolnych kolegach, a także znanych Polakach pochodzących z Kujaw.

Posiedzenie prezydium K-PZW i obchody Święta Związku kontynuowaliśmy w strażnicy OSP pod Inowrocławiem z udziałem wszystkich członków Koła Nr 7.

Kol. J. Mól omówił działania władz naczelnych po posiedzeniu Zarządu Głównego 20 marca 2018 roku. Głównym problemem Związku jest los poprawki do ustawy „emerytalnej”, która od grudnia 2016 roku jest w „sejmowej zamrażalce”, ale w każdym momencie można spodziewać się jej procedowania. Znamiennym jest wydanie w ostatnim czasie (5.04. 2018 r.) opinii przez Biura Analiz Sejmowych dotyczącej skutków nowelizacji tej poprawki. Opinia jest wprawdzie zdecydowanie negatywna                  w stosunku do projektu rządowego, co wcale nie znaczy, że zostanie odrzucona, czy zmieniona – nie takie rzeczy już widzieliśmy. W związku z powyższym Prezes Związku kol Marek Bielec zwrócił się do Prezydenta RP  o podjęcie działań niedopuszczających wejście proponowanych zmian w życie.

Poprzednio Prezes Związku zwrócił się do Prezydenta RP o zawetowanie tzw. Ustawy „degradacyjnej”. Jak wiemy ustawa została zawetowana przez Prezydenta. W imieniu Prezydenta odpowiedzi na pismo Prezesa w imieniu Prezydenta udzielił dyrektor Zwierzchnictwa nad SZ w BBN gen. Jarosław Kraszewski – co oznacza, iż nasz głos jest czytany i analizowany.

W dniu 5 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP. Przedyskutowano               i przyjęto uchwały wprowadzające w życie „Instrukcję kancelaryjną Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Politykę bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz Zarządzenie Prezesa Związku w sprawie zasad polityki rachunkowości. Postanowiono wystąpić do wszystkich organów władzy państwowej i szefów klubów parlamentarnych o zaniechanie prac nad projektem zmian w wojskowej ustawie emerytalnej oraz do generałów, oficerów i innych żołnierzy           o wsparcie naszych działań w tym względzie. Przyjęto zasady postępowania przed wyborami samorządowymi.

Kol. Józef Mól zaproponował, aby przeprowadzić dodatkowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, z udziałem prezesów kół, na którym zostana szczegółowo omówione przyjęte dokumenty oraz określone zadania dla wszystkich ogniw organizacji wojewódzkiej. Z okazji Święta ZŻWP kol. J. Mól życzył wszystkim członkom naszej organizacji zdrowia, uznania w środowisku i szczęścia osobistego.

Po dyskusji postanowiono zwołać posiedzenie K-PZW,  z udziałem prezesów kół, w dniu 21 czerwca         w Bydgoszczy od godz. 13:00.

Na tym posiedzenie zakończono i rozpoczęliśmy biesiadowanie.

Józef Mól

Andrzej Dargacz

Mieczysław Kamiński  – zdjęcia.

27.06.2018

Wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych

Realizując uchwały  prezydium ZG ZŻWP z dnia 5 czerwca 2018 roku oraz ustalenia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego przyjęte na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. załączam poniżej wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”, wzór „Upoważnienia” oraz wzór „Oświadczenia o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa Związku w zakresie ochrony danych osobowych. Pierwszy z tych dokumentów winni podpisać wszyscy członkowie koła,  drugi prezesi kół dla osób przetwarzających dane członków koła, a trzeci prezesi i członkowie koła dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych. Przed podpisem należy obowiązkowo zapoznać podpisujących z treścią „Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” w zakresie ich dotyczącym.

Prezes K-PZW ZŻWP

Józef Mól

Zgoda na przetwarzanie DO – K 20

Upoważnienie RODO – K 20

Oświadczenie RODO – K 20

 

 

20.06.2018

Materiały na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w dn. 21 czerwca 2018 r.

Przedstawiam dokumenty przyjęte na posiedzeniu prezydium Zarządu Głównego ZŻWP w dniu 5 czerwca 2018 r. oraz treść pism przesłanych poźniej z ZG.

Materiały te będą omawiane na posiedzeniu ZW w dniu 21.06.2018 r. i muszą zostać przyjęte do realizacji. Plan posiedzenie ZW w załączeniu

Józef Mól

P L A N posiedzenia PrezydiumZG

UCHWAŁA Nr 17 PZG dane osobowe

POlityka rachunkowości

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Instrukcja kancelaryjna

Dane do porozumienia z MON

Dane do CMUR

Rzeczowy_wykaz_akt

Medal_Bialy_Kruk

12.05.2018

Obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Członkowie Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu  wzięli udział w uroczystej manifestacji patriotycznej przy  Obelisku pamięci ofiar byłego hitlerowskiego obozu przejściowego 1940-1945 przy ul. Okrężek na Błoniach, gdzie uczcili 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

          Podniosłą uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, jego zastępcy – Ewa Witkowska i Wojciech Piniewski, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, Tomasz Marcinkowski z zastępcami, wicestarostowie Powiatu Inowrocławskiego- Mirosława Kucol i Włodzimierz Figas, radna wojewódzka Elżbieta Piniewska, płk Sławomir Mąkosa dowódca Garnizonu Inowrocław, reprezentanci służb mundurowych , instytucji oświatowych, kulturalnych , samorządowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe inowrocławskich szkół oraz mieszkańcy Inowrocławia.

          Po złożeniu meldunku płk. Sławomirowi Mąkosie i odśpiewaniu hymnu narodowego wystąpił Prezydent Miasta Inowrocławia. Kolejnym etapem uroczystości była modlitwa za pokój, miłość i za pomordowanych w czasie II wojny światowej, którą celebrował ks. Leszek Kaczmarek, a zaraz po tym odbył się apel pamięci przywołujący wszystkich polskich żołnierzy biorących udział w wojennej zawierusze, pomordowanych i zakatowanych przez nazistów i NKWD.

          Dalszy przebieg ceremonii to złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, powiatowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych  oraz instytucji oświatowych i kulturalnych, po czym oddano salwę honorową na cześć wszystkich poległych  w ostatniej wojnie, a wydarzenie zwieńczyły podziękowania Prezydenta Inowrocławia wszystkim uczestnikom uroczystości oraz odegranie „Roty” przez Orkiestrę Kopalni SOLINO SA.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

08.05.2018

VIII Rajd Sapera

Przygoda z saperami –  VIII Rajd Sapera 21 kwietnia 2018 roku

Dnia 16 kwietnia Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto, tego dnia wypada Dzień Sapera. Święto to obchodzone jest już od 1946 roku. Zostało ustanowione na cześć sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku. W tamtym okresie Saperzy wnieśli ogromny wkład w odzyskanie ziem polskich.

            Koło nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu wspólnie z Oddziałem PTTK, Stowarzyszeniem Saperów Polskich z Koła nr. 11 oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego już po raz ósmy zorganizował Rajd Sapera. Uczestnicy rajdu wyruszyli z inowrocławskiego Parku Solankowego i udali się na poligon wojskowy w Sławęcinku, maszerując przez Mimowolę, Sławęcin do mety. Trasa piesza liczyła ok. 8 km, natomiast trasa rowerowa ok. 30 km. W imprezie uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych, turyści indywidualni, oraz kolarze. Trasę pieszą przeszło 186 osób, trasę rowerową pokonało blisko 50 kolarzy zrzeszonych w KTR Kujawiak Inowrocław oraz kolarze z Kruszwicy. W imprezie wzięli również udział zaproszeni goście: Pani Wiesława Pawłowska – Radna Powiatu Inowrocławskiego, Pan Jarosław Kopeć – Radny Miasta Inowrocławia oraz przedstawiciele 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu z Patrolu Saperskiego nr 14, którzy byli jednocześnie współorganizatorami imprezy. Na zakończenie rajdu na uczestników czekał gorąca grochówka.

             Rajd Sapera jest imprezą cykliczną, która ma na celu nie tylko świetną zabawę i obcowanie z naturą ale również poznanie specyfiki pracy patrolu saperskiego, zapoznanie się ze sprzętem, który jest na wyposażeniu wozu patrolowego.Na uczestników rajdu czekał konkurs wiedzy historyczno – krajoznawczej, konkurs wiedzy saperskiej oraz test praktyczny z wykrywaczem min. Łącznie nagrodzono 10 osób. Wszystkim gościom, współorganizatorom i uczestnikom dziękujemy za przybycie a nagrodzonym laureatom serdecznie gratulujemy.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link VIII Rajd Sapera

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Jerzy Ekert

30.04.2018

Działalność ZG ZŻWP w sprawie ustawy „degradacyjnej”

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 20 marca 2018 roku zwróciło się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem  o odmowę podpisania ustawy (zawetowanie) o pozbawieniu stopnia wojskowego osób i żołnierzy rezerwy….Pismo do Prezydenta RP

W imieniu związku apel podpisał płk Marek Bielec – Prezes Związku.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odpowiedzi na pismo Związku, w imieniu Prezydenta RP,  udzielił dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. Jarosław Kraszewski.  Pismo z BBN

 

27.03.2018

Konferencja przed Pałacem Prezydenckim

W dniu 26 marca 2018 r. przed Pałacem Prezydenckim odbyła się konferencja zorganizowana przez SLD dotycząca tzw. „Ustawy Degradacyjnej”. Ustawa ta została uchwalona przez parlament i czeka na podpis Prezydenta RP. Podczas Konferencji Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec przedstawił treść Pisma-Apelu Zarządu Głównego w tej sprawie, mówiąc: „Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zaniepokojony  trudnymi do przewidzenia skutkami uchwalonej przez Parlament ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943 – 1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się racji stanu, zwraca się do Pana Prezydenta z apelem o odmowę jej podpisania”.

Podczas tej konferencji prasowej Monika Jaruzelska wygłosiła następujące oświadczenie: „Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się do Pana nie tylko, jako córka żołnierza, ale przede wszystkim jako obywatelka. Jest Pan zwierzchnikiem sił zbrojnych, w związku z tym sprawy wojska są bliskie Pana sercu. Mam ogromną prośbę do Pana Prezydenta, aby zanim podejmie Pan decyzję o podpisaniu ustawy spotkał się Pan z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także szeroko rozumianymi środowiskami wojskowymi, aby mogli opowiedzieć o niebezpieczeństwie konsekwencji tej ustawy.

Proszę również, o coś co jest ważne dla Pańskiego środowiska politycznego. Proszę zdegradować mojego ojca, ale nie upokarzać jego byłych podwładnych i ich rodzin, a także tych żołnierzy, którzy podjęli służbę po 1989 r.

Mam nadzieję, że znajdzie Pan czas na spotkanie, a także przyjrzenie się tej sprawie. Zrozumiem, że jeżeli zechciałby się Pan spotkać z Centrum Monitorowania Skutków Ustawy Degradacyjnej, to może nie zechciałby się Pan spotkać z córką mojego Ojca. Proszę pamiętać, jest Pan również i moim prezydentem.

Panie Prezydencie zbliżają się święta, chciałabym złożyć Panu i Pana bliskim życzenia zdrowych, spokojnych, ale i pełnych refleksji świąt”.

W sprawie tzw. degradacyjnej głos zabrał również Janusz Zemke, eurodeputowany SLD oraz były wiceminister obrony narodowej. – Na podpis prezydenta czeka ustawa, która może spowodować sankcję wobec wielu tysięcy osób, ta ustawa jest w sposób jawny sprzeczna z konstytucją, wprowadza bowiem odpowiedzialność zbiorową, a także nie pozwala wielu ludziom, aby się bronić. Jawnie łamie art. 45 naszej ustawy zasadniczej.

Podczas konferencji prasowej 26 marca 2018 r. polityk SLD wskazał również inną ustawę, która może dotknąć żołnierzy, którzy służyli ojczyźnie przed 1990 r. – Od grudnia 2016 r. w polskim Sejmie znajduje się projekt ustawy, która gdyby weszła w życie, represjami dotknęłaby kilkadziesiąt tysięcy osób, które służyły w Wojsku Polskim do 1990 r. Tamten projekt skierował rząd Beaty Szydło, tamten projekt jest cały czas w Sejmie. W Sejmie, którym czasem bywa tak, że projekty potrafią wejść w życie w ciągu kilku dni. 
– Pragnę prosić polski rząd, a także prezydenta o to, aby ten projekt został oficjalnie z Sejmu wycofany – zaapelował Janusz Zemke. – Projekt ten leży, ale traktowany jest przez byłych wojskowych jako szantaż, jako kij który może zostać użyty każdego dnia – podkreślił.

Treść apelu ZG ZŻWP do Prezydenta RP: Pismo do Prezydenta RP