www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

10.04.2017

X Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP

W dniu 30 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbył się X Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP. W Zjeździe uczestniczyło 28 delegatów (2 nieobecnych usprawiedliwionych), dotychczasowe władze wojewódzkie oraz zaproszeni goście – przedstawiciele samorządu Województwa,  Miasta Bydgoszczy, Prezes Związku, Honorowi Prezesi Zarządu Wojewódzkiego, Honorowi Członkowie Związku i prezesi bratnich stowarzyszeń. Rozpoczęliśmy Zjazd wprowadzeniem sztandaru ZW, Pieśnią Związkową i wspomnieniem Tych co odeszli – założycieli naszej organizacji: kol. kol. Konrada Adamika, Władysława Bachtę,  Bronisława Papużyńskiego, Kazimierza Szewczyka oraz wielu Kolegów, którzy opuścili nas w upływającej kadencji.

Zjazd otworzył Prezes ZW witając delegatów i zaproszonych gości. Wybrano prezydium Zjazdu, które powierzyło prowadzenie obrad kol. Stanisławowi Mandziukowi.

Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego przedstawił prezes ZW kol. Józef Mól. Uwypuklił w nim różnicę w działalności Związku do lutego 2016 roku i po tym okresie tj. po zerwaniu przez MON porozumienia ze Związkiem i wynikających z tego faktu szykanach wobec Związku. Podkreślił, iż pomimo tych trudności organizacja wojewódzka realizuje swoje statutowe działania, plan roku 2016 został zrealizowany prawie w całości i zauważa się konsolidację środowiska. Podziękował władzom samorządowym za pomoc w znalezieniu pomieszczeń do pracy, a członkom Związku za pracę nad urządzaniem nowych siedzib. Omówił działania Związku w obronie naszych praw, po wniesieniu do Sejmu projektu zmian do naszej ustawy „emerytalnej” oraz zapowiedzi zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP dającej prawo Ministrowi ON do pozbawienia stopnia wojskowego (również żołnierzom w rezerwie i w stanie spoczynku) według własnego „widzi mi się”. Za niedociągnięcia w naszej pracy uznał niedocenianie udziału członków Związku w „ostatnich pożegnaniach” naszych koleżanek i kolegów oraz niski stan prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty. Do naszych osiągnięć można zaliczyć sumienne opłacanie składek członkowskich i ofiarność we wpłatach na OPP oraz dodatkowych składkach na utrzymanie biur. W tych dziedzinach przodujemy w Związku. Podziękował wszystkim za dobra pracę w upływającej kadencji. Nowe władze winny, zdaniem prezesa, oprzeć działania na aktywności kół wspomaganej przez Zarząd Wojewódzki, we współpracy z lokalnymi samorządami i bratnimi stowarzyszeniami.

 

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Tadeusz Mróz, nie stwierdzając uchybień w pracy ZW i wnioskując o udzielenie absolutorium.

Kol. Krzysztof Łapiński przedstawił sprawozdanie Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. W ubiegającej kadencji Sąd rozpatrywał jeden wniosek o naruszenie statutu Związku przez jednego z naszych członków. Sąd wystąpił do Zarządu Koła o usunięcie oskarżonego ze Związku i Zarząd Koła taką uchwałę podjął.

Po sprawozdaniach głos zabrali zaproszeni goście.

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Zbigniew Ostrowski

 pogratulował Związkowi osiągnięć i wręczył przyznane

Medale Marszałka Kujawsko-Pomorskiego

Unitas Durat Palatinatus Cuiavians-Pomeraniensis”

Zarządowi Wojewódzkiemu oraz indywidualny

kol. Lechowi Murawskiemu.

 

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Mirosław Kozłowicz wręczył Medale Prezydenta Bydgoszczy kol. Janowi Dudzie i kol. Markowi Plitowi.                                                                                              

Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy p. Jan Szopiński zapewnił członków obrad o wsparciu działań Związku przez Radę Miasta, podziękował za współpracę i życzył osiągnięć w działalności społecznej. W towarzystwie Radnego p. Ireneusza Nitkiewicza, jednocześnie dyrektora biura poselskiego Janusza Zemke, wręczył Zarządowi Wojewódzkiemu statuetkę „Łuczniczki” – symbolu Miasta.

Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała przedstawił działania Związku po zerwaniu porozumienia z nami przez MON, bardzo pozytywnie ocenił działalność naszej organizacji wojewódzkiej i życzył wytrwałości w dalszej pracy związkowej. W dowód uznania za dotychczasową działalność wręczył Zarządowi wojewódzkiemu Medal Pamiątkowy, a kol. Józefowi Mólowi i kol. Tadeuszowi Skalskiemu certfikat wpisu do „Honorowej Księgi Zarządu Głównego ZŻWP” oraz „Złote Krzyże Związku    z Gwiazdą” kol. kol. Janowi Czerniakowi, Edmundowi Łącznemu i Stanisławowi Mandziukowi.

 

” Złotymi Krzyżami Związku”  nagrodzono 6 członków i gości Zjazdu, „Srebrnymi Krzyżami Związku” 10 członków, „Brązowymi Krzyżami Związku” 2 członków, a „Honorowym Medalem za Zasługi dla ZŻWP” 1 członkinię.

Prezes Związku podziękował przedstawicielom władz samorządowych i stowarzyszeniom za wspieranie działań Związku wręczając Medale Pamiątkowe i Krzyże Związku

 

 

 

 

Po wystąpieniach Gości, wręczeniu wyróżnień i krótkiej dyskusji Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

Kolejnym punktem obrad były wybory władz wojewódzkich. Po przedstawieniu propozycji przez przewodniczącego Komisji Wyborczej i jej przyjęciu, wybrano Komisję skrutacyjną, która przeprowadziła wybory. W głosowaniu tajnym wybrano prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. Józefa Móla, 17-osobowy Zarząd Wojewódzki, 5-osobową Wojewódzką Komisję Rewizyjną, 3-osobowy Wojewódzki Sąd Koleżeński i dwóch delegatów na Zjazd Krajowy, którymi zostali kol. Józef Mól i kol. Gerard Przewoski.

Zarząd Wojewódzki ukonstytuował się w składzie: wiceprezesi – kol. Edmund Łączny, kol. Stanisław Mandziuk, kol. Wojciech Wałęsa – sekretarz kol. Marek Plit – skarbnik kol. Jan Duda – ponadto do prezydium weszli kol. Henryk Konarski, kol. Lech Murawski i kol. Gerard Przewoski.

Przewodniczącym WKR został kol. Grzegorz Sikorski, a Przewodniczącym WSK kol. Andrzej Dargacz.

Ostatnim punktem obrad było przyjęcie uchwały programowej X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Po zakończeniu obrad spożyliśmy posiłek serwowany przez restaurację „Tom-Mar” w Bydgoszczy i wznieśliśmy toasty okolicznościowe.