www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

27.11.2016

Emerytury służb mundurowych

Od kilku tygodni słyszeliśmy o pracach rządu „dobrej zmiany” nad zmianami w emeryturach służb mundurowych. Słowo stało się ciałem. Do rządu wpłynął projekt ustawy opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, podpisany przez ministra tego resortu.

Poniżej treść pisma i projekt ustawy.

zmiana-w-ustawie-o-emeryturach-policyjnych-projekt

Wprawdzie nie dotyczy on emerytów i rencistów wojskowych, ale proszę zwrócić uwagę na treść uzasadnienia na stronie 49 materiału: „W kompetencji Ministra Obrony Narodowej pozostaje ewentualne objęcie żołnierzy zawodowych deubekizacją”.

Powyższe zdanie ujawnia intencje wnioskodawców i wskazuje kierunek działania MON.

22.11.2016

Obchody Święta Niepodległości przez członków Koła nr 7

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w gmachu Gimnazjum nr 3 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, członkowie Koła nr 7 i 14 ZŻWP wspólnie z młodzieżą szkolną z Gimnazjum nr 3, obchodzili Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Uroczystości odbyły się na terenie Gimnazjum, gdzie odbył się Apel poświęcony 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Miasta Inowrocławia, przedstawiciele jednostek wojskowych, członkowie ZŻWP z Bydgoszczy, członkowie Koła 7 i 14, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, przedstawiciele PSP, Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”, Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciele mediów.
W trakcie spotkania Prezes ZW ZŹWP Józef Mól wspólnie z Prezesem Koła nr 7 Lechem Murawskim odznaczyli medalem 35-lecia ZŻWP Józefa Nikiel, którego Prezydium ZG ZŻWP odznaczyło Złotym Medalem 35–lecia Związku, a srebrnym Medalem z tej samej okazji Zarząd Główny ZŻWP odznaczył Magdalenę Radwańską.
Po oficjalnych uroczystościach, wszyscy zgromadzeni goście oraz młodzież szkolna wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez uczniów Gimnazjum nr 3 poświęconą Odzyskaniu Niepodległości przez Polskę.
Podczas uroczystości odbyło się również podsumowanie konkursu wiedzy o Patronie szkoły.

Nagrodzone osoby to:
– I Miejsce – Kamila Kucharczyk – klasa ID (Grand Prix);
– I Miejsce – Karolina Radwańska – klasa IF;
– II Miejsce – Natalia Krzymińska – klasa IA;
– III Miejsce -Cezary Stępień – klasa IC.

W konkursie piosenki żołnierskiej i patriotycznej:
– I Miejsce – Zuzanna Gąsiorek – Szkoła Podstawowa nr 16;
– II Miejsce -Patrycja Pagowska;
– III Miejsce-Klaudia Kubiak.
Wyróżnienia zdobyli:
– Zofia Kiestrzyń i Zuzanna Kus.

Nagrody zwycięzcom wręczyli Prezes ZW ZŻWP Józef Mól, Prezes Koła nr 7 – Lech Murawski oraz Dyrektor Gimnazjum nr 3 Pan Paweł Błaszak.
11 listopada 2016 roku członkowie Koła i sympatycy uczestniczyli w uroczystościach w asyście Orkiestry Dętej Inowrocławskiej Kopalni Soli „ Solina” s a. oraz Kompanii Reprezentacyjnej Garnizonu Inowrocław.
Również tego dnia odbyła się manifestacja patriotyczna pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie delegacja ZŻWP Koła nr 7 złożyła kwiaty.

GALERIA ZDJĘĆ IMPREZY: -> kliknij ten link Obchody Święta Niepodległości przez członków Koła nr 7

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

22.11.2016

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Kole nr 7 na Kujawach Zachodnich

W dniu 4 listopada 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Koła nr 7 w Inowrocławiu.
Zebranie odbyło się w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej. Spotkanie mogło się odbyć dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Pana Pawła Błaszaka.
Zebranie otworzył Prezes Koła – Lech Murawski, który powitał przybyłych członków zapraszając do Prezydium ustępujących członków Zarządu Koła.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Kol. Tadeusza Wróblewskiego, od tego momentu zebranie poprowadził wybrany przewodniczący. Przewodniczący zebrania przedstawił proponowany porządek Walnego Zebrania i przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia przez członków Koła. Następnie dokonano wyboru członków Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności do podejmowania uchwał, przystąpiono do prezentacji sprawozdań z działalności Koła. Prezes Lech Murawski – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 2013-2016, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Tadeusz Barczak
W swoich sprawozdaniach Zarząd Koła zwrócił uwagę, iż, działalność nasza prowadzona była na podstawie planów pracy Koła oraz uchwał ZW, ZG ZŻWP.

Do podstawowych kierunków należało:
utrzymanie stałej więzi i współpracy z jednostką patronacką ( do dnia 05.02.2016);
– branie udziału w uroczystościach patriotycznych, rocznicowych na terenie garnizonu organizowanych przez władze samorządowe , miasto i wojsko;
– współpraca z młodzieżą szkolną i innymi organizacjami.
Podsumowując przedstawione sprawozdanie oraz dotychczasową działalność Prezes Koła serdecznie podziękował Zarządowi Wojewódzkiemu za pomoc i wsparcie w kierowaniu naszą działalnością. Władzom Powiatu, Miasta i Gminy za współpracę i pomoc w potrzebie oraz życzliwość w codziennych kontaktach. Wszystkim członkom Koła i sympatykom za współdziałanie i wspieranie naszych poczynań. Serdeczne podziękowania Prezes skierował do członków Zarządu naszego Koła za cenne uwagi, pomysły i pomoc w kierowaniu naszym Kołem.
Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami, uczestnicy zebrania przyjęli przedstawione sprawozdania oraz udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. Również przyjęto uchwałę w sprawie wyboru prezesa oraz sposobu przeprowadzenia głosowania podczas wyboru zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano:
Zarząd Koła w składzie :
– Lech Murawski – Prezes Koła;
– Andrzej Dargacz – Wiceprezes;
– Tadeusz Wróblewski – Skarbnik;
– Krzysztof Pęczkowski – Sekretarz;
– Zbigniew Doros – Członek Zarządu.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
– Mieczysław Kamiński – Przewodniczący;
– Mirosław Kowalkowski – Sekretarz;
– Grzegorz Romanowski – Członek.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali:
– Andrzej Dargacz;
– Lech Murawski.
Rzecznikiem prasowym Koła został wybrany:
– Andrzej Dargacz.

Po zrealizowaniu szczegółowego porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Prezes Koła Kol. Lech Murawski wręczył list gratulacyjny z okazji Urodzin Kol. Feliksowi Janasowi a Wiceprezes Koła Andrzej Dargacz Prezesowi Kol. Lechowi Murawskiemu.
Na zakończenie zebrania prezes Koła wręczył Kol. Kazimierzowi Michalczykowi Odznakę Honorową ” Za zasługi dla ZŻWP|” przyznaną przez ZG ZŻWP.

GALERIA ZDJĘĆ IMPREZY: -> kliknij ten link Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Kole nr 7

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu